Обґрунтування стратегічного напрямку розвитку підприємства

Автор: Тесля Марта Олегівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Тесля М.О.,Залуцька Х.Я.(керівник).Обгрунтування стратегічного напрямку розвитку підприємства. Магістерська робота. ( Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020 Розширений зміст В сучасних умовах розвитку економіки набуло особливої актуальності питання формування стратегії розвитку підприємства. Існує досить широкий спектр практичних і теоретичних розробок у стратегічному управління. Саме розуміння поняття стратегії зумовлює собою досягнення поставлених цілей, дає відображення їх призначення і комплекс пов’язаних дій та рішень на майбутнє. Пошуку правильно зорієнтованої стратегії та її подальшої реалізації передує довгострокове планування, яке допомагає встановити стратегічні напрямки, задачі та інструменти забезпечення їх реалізації [1]. Аналіз середовища діяльності, формулювання цілей та мети вважаються найважливішими етапами, оскільки є критерієм успіху чи невдачі для підприємства. Важливість стратегічного управління обумовлена швидкими темпами змін зовнішнього середовища, що часто випереджає відповідну реакцію підприємства, у зв’язку з чим збільшується кількість випадків появи несподіваних, непередбачуваних для підприємства труднощів [2]. Обєкт дослідження ( процес вибору ефективного напрямку розвитку підприємства. Сфера дослідження ( теоретичні, методичні та практичні засади формування і вибору оптимальних шляхів стратегічного розвитку підприємства. Мета дослідження ( дослідження теоретично-прикладних засад формування стратегічного напрямку розвитку підприємства, вибір та впровадження стратегії, яка б зумовила підвищення економічних показників та ринкової вартості підприємства. Загалом аналіз факторів впливу допомагає визначити сильні та слабкі сторони підприємства. Зрозуміти над чим потрібно попрацювати, а в чому вже є достатня перевага перед іншими. Одним з найбільш поширених методів для комплексного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища вважається SWOT-аналіз. Формування матриці SWOT дозволить окреслити можливий напрямок стратегічного розвитку підприємства. Для вибору певного стратегічного напрямку розвитку підприємства недостатньо проаналізувати вплив на нього всіх факторів середовища, необхідно визначити і врахувати рівень впливу найважливіших із них у певний момент часу, що дозволило б окреслити напрямки довгострокового розвитку підприємства залежно від рівня вагомості певних чинників зовнішнього середовища та наявних на цей момент ресурсів [3]. Однак, для цього пропонується удосконалення матриці SWOT. Фактори зовнішнього і внутрішнього середовищ варто подати у порядку зростання чи спадання, відповідно до значення інтегрального показника важливості чинників. Інтегральний показник важливості для факторів зовнішнього середовища за напрямком можливості знаходимо як добуток коефіцієнта вагомості даної можливості для досліджуваного підприємства і коефіцієнта використання можливості [4]. Коефіцієнт використання можливості розраховуємо як добуток ймовірностей використання можливостей конкретним підприємством та рівня впливу її за матрицею можливостей. Аналогічно визначаємо інтегральний показник важливості для факторів зовнішнього середовища за напрямком загрози, використовуючи матрицю загроз. На підставі проведеного аналізу розроблено альтернативні стратегічні напрямки для підприємства (інтеграційного зростання, інтенсифікаційного та диверсифікаційного). Які в свою чергу характеризуються єдністю підходів та конкурентоспроможних дій, бізнес-рішень, та проявом своєї високоефективності. Конкретизація обраного стратегічного напрямку відбуватиметься шляхом вибору відповідних конкурентних і корпоративних стратегій, які окреслять за рахунок чого реалізовуватиметься обраний напрямок. Визначено ефективність запропонованих стратегічних напрямків розвитку підприємства готельної сфери діяльності. Проведено багатоваріантні розрахунки кожної із стратегій, та найкраще для підприємства, ґрунтуючись на аналізі та дослідженні даних, для підприємства є диверсифікація [5]. Використання стратегії диверсифікаційного зростання передбачає збільшення обсягів надання послуг, вихід на новий сегмент та завоювання своєї частки ринку, збільшення фінансово-економічних показників. Ключові слова: стратегія, СВОТ-аналіз, інтеграційний ріст, інтенсифікаційне зростання, диверсифікаційний ріст. Посилання: Саєнко М. (2010). Стратегія підприємства. Тернопіль: «Тайп» Жихарєєва В. Формування стратегії розвитку в умовах невизначеності Електронний ресурс: http://economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/73.pdf Характеристика методів СВОТ-аналізу. Електронний ресурс:http://www.ukr.vipreshebnik.ru/strateg/4193-kharakteristika-metodiki-swot-analizu.html Пастухова В. (2002). Стратегічний менеджмент: філософія, політика, ефективність. Київ Кливець П. (2007). Стратегія розвитку підприємства. Київ: Академічний дім публікацій.