Формування інноваційної інфраструктури наукового парку НУ "Львівська політехніка"

Автор: Данилович Олена Тарасівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Данилович О.Т., Козик В.В. (керівник роботи). "Формування інноваційної інфраструктури наукового парку НУ "Львівська політехніка". Магістерська робота. – Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2020. Вступ На сьогодні Університет не спроможний самостійно забезпечити студентів, науковців та дослідників ні високотехнологічним лабораторним обладнанням, ні підготовленими приміщеннями для проведення досліджень. Означене обумовлює необхідність адаптувати світовий та європейський досвід щодо побудови університетської інфраструктури, визначення її базових елементів, моделей створення та джерел і механізмів їх фінансування, вирішення даних проблем зумовили вибір теми магістерської роботи, її актуальність та головні напрямки досліджень. Об’єктом дослідження в роботі є процес правового, організаційного, фінансового забезпечення створення і функціонування інноваційної інфраструктури ЗВО. Предметом дослідження в роботі є базові елементи інноваційної інфраструктури наукового парку на базі ЗВО та механізми їх фінансування. Мета магістерської роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних і прикладних аспектів формування організаційно-функціональної моделі інноваційної інфраструктури наукового парку НУ "Львівська політехніка" та вироблення підходів щодо механізму фінансування її базових елементів. Результати дослідження. Дослідження показали, що основним базовим елементом ефективної університетської інфраструктури є інноваційна лабораторія FabLab - це майданчик, на якому зібраний комплект високотехнологічного обладнання для цифрового виробництва, який дозволяє швидко і в рамках однієї лабораторії створювати прототипи різних виробів та займатися технічним навчанням [1;2]. У роботі обґрунтовано необхідність створення Коворкінг-Центру, який повинні стати безальтернативними для бізнесменів - початківців, працівників в сфері ІТ і аутсорсингу, що потребують робочий простір для ведення бізнесу і навчання з мінімальними витратами [3]. Зокрема, автором запропоновано перевести краудфандингову платформу StartEra на організаційно-функціональну модель - "пожертвування" та за бізнес-моделлю - "винагорода (Reward-based)", для залучення коштів в бізнес-ідеї та соціальні ініціативи наукового парку НУ "Львівська політехніка". Дослідження показали, що створення наукового парку започаткує формування нової інноваційної інфраструктури у регіоні – мережі наукових, дослідницьких та сертифікованих лабораторій, які входитимуть у глобальну FabLab Network [2; 4]. Автором запропоновано організаційно-функціональну модель інноваційної інфраструктури наукового парку, яка на відміну від існуючих орієнтована на преакселераційну фазу реалізації стартапів та розроблений механізм фінансування створення базових елементів його інфраструктури, який передбачає залучення грантових коштів секторальної підтримки ЄС, бюджетних коштів ДФРР та коштів місцевих бюджетів міста і області. Апробація моделі побудови інфраструктури наукового парку та механізмів її фінансування, проведена при розробці інноваційного проекту «Формування інфраструктури наукового парку НУ "Львівська політехніка"». Проведені розрахунки підтвердили ефективність запропонованої організаційно-функціональної моделі інноваційної інфраструктури наукового парку. Ключові слова: науковий парк, інноваційна інфраструктура, краудфандинг, FabLab, коворкінг, аутсорсинг. Перелік посилань. 1. Kozyk V., Danylovych Т., Mrykhina O., Havryliak A., 2019.  Research of the formation and development of FabLab as a form of interaction of science and manufacture in Ukraine. TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 1/5(45), 2019. 2. Гавриляк А.С., Максимович В.І., Данилович О.Т. Дослідження механізму фінансового забезпечення діяльності FabLab у Франції. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – с. 475-476. 3. Данилович О. Т. Формування навчально-виробничих майданчиків університетів / О. Т. Данилович, А. С. Гавриляк // Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему:тези доповідей ІІІ Всеукр. студент. НП конференції, 19–20 квітня 2018 року, Львів. — Львів : Видав. Львівської політехніки, 2018. — С. 61. 4. Гавриляк А., Петрушка Т., Данилович О., Петрушка К. Сутність процесу планування та організації виробництва нових видів продукції// Збірник наукових праць. Wielokierunkowosc jako gwarancja postepu naukowego Міжнародна науково-практична конференція. 21.02.2020. Варшава, POL. – с. 49-52.