Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

9.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі культура та мистецтво за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків)
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах та широкому колі сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази в галузі культури та мистецтва, з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку спеціальності, що поглиблює фаховий науковий світогляд та забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Програмні результати навчання: 1. Глибинні знання концептуально-методологічних та методико-прикладних засад образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації в історичному та сучасному ракурсах, його понятійно-категорійного апарату та практичного досвіду. 2. Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 4. Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. 5. Глибинні знання історичних засад розвитку теорії і практики образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. Знання про сучасні тенденції розвитку та актуальні наукові досягнення в сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. 6. Глибинні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження історико-культурних, соціально-економічних, архітектурно-художніх, консерваційно-реставраційних процесів та явищ у різних сферах образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. 7. Глибинні знання теоретико-прикладних засад різних видів та сфер образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. 1. Глибинні знання концептуально-методологічних та методико-прикладних засад образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації в історичному та сучасному ракурсах, його понятійно-категорійного апарату та практичного досвіду. 2. Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 4. Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. 5. Глибинні знання історичних засад розвитку теорії і практики образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. Знання про сучасні тенденції розвитку та актуальні наукові досягнення в сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. 6. Глибинні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження історико-культурних, соціально-економічних, архітектурно-художніх, консерваційно-реставраційних процесів та явищ у різних сферах образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. 7. Глибинні знання теоретико-прикладних засад різних видів та сфер образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації. 1. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. 2. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 3. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д. арх., професор Бевз Микола Валентинович
Професійні профілі випускників: Науково-педагогічна діяльність, - дослідницька діяльність
Доступ до подальшого навчання: вступ до докторантури
Інші особливості програми: Усі наукові дослідження аспірантів виконуються відповідно до наукового напряму кафедри Архітектури та реставрації «Архітектурна спадщина та її збереження. Реставрація та реконструкція будівель: методологія проведення перед проектних досліджень у реставрації, теорія та практика реставрації, реконструкції, ревалоризації архітектурних комплексів, історія розвитку архітектури та містобудівельних комплексів» ( номер державної реєстрації 0113U005280).