Технології захисту навколишнього середовища

9.183.00.00 Технології захисту навколишнього середовища
Кваліфікація: Магістр з технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізації прикладна екологія та збалансоване природокористування
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з основ технологій захисту навколишнього середовища, технологій захисту атмосфери, гідросфери та літосфери, екологічної безпеки та технології виробництв, моделювання і прогнозування стану довкілля, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Програмні результати навчання: ПР1. Аналізувати складні системи, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру. ПР2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, зокрема, для презентації результатів досліджень та інновацій. ПР3. Використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати, обробляти і аналізувати інформацію про стан навколишнього середовища та виробничої сфери для вирішення завдань професійної діяльності. ПР4. Обґрунтовувати рішення направлені на мінімізацію екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях. ПР5. Ефективно працювати у команді та міжнародному колективі, мати лідерські навички. ПР6. Здійснювати аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств, населених пунктів, районів, областей та розробляти стратегії їх сталого розвитку. ПР07. Розробляти системи екологічного управління з дотриманням вимог ISO 14004, встановлювати процедури та планувати і реалізовувати природоохоронні заходи протягом всього життєвого циклу продукції. ПР8. Проектувати системи комплексного управління відходами та еколого-економічними аспектами їх утилізації, основами проектування полігонів для розміщення відходів, оцінювати їх вплив на довкілля та людину. ПР9. Оцінювати загрози фізичного, хімічного та біологічного забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом природних і техногенних факторів. ПР10. Оцінювати вплив промислових об’єктів на навколишнє середовище, наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов’язану з цим відповідальність за прийняті рішення, планувати і проводити прикладні дослідження з проблем впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище. ПР11. Організовувати утилізацію і знезаражування промислових і небезпечних відходів, оцінювати вплив промислових і небезпечних відходів на довкілля. ПР12. Впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії та ресурсо- та енергозберігаючі технології у виробничій та соціальній сферах. ПР13. Використовувати у практичній діяльності знання вітчизняного та міжнародного природоохоронного законодавства. ПР14. Проектувати системи і технології захисту навколишнього середовища.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Руда Марія Віталіївна(mariia.v.ruda@lpnu.ua), +380987981281
Інші особливості програми: Освітньо-професійна програма має дві професійні лінії: Лінія 1. Екологічна безпека Програма призначена для розвитку професійних компетентностей і творчих здібностей студента, здатного системно вирішувати проблеми у сфері прикладної екології, збалансованого природокористування і екологічної безпеки, виконувати роботи інноваційного характеру, приймати ефективні організаційно-управлінські рішення. Лінія 2. Технології захисту навколишнього середовища Дана програма орієнтована на формування професійних компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідної та виробничої діяльності з розробки й впровадження сучасних технологій захисту навколишнього середовища, та здійснення підготовки студентів на рівні, що забезпечить їм право продовжити навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.