Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури

8.191.00.04 Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Кваліфікація: Магістр з архітектури та містобудування
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: – основ теорії, проектних норматив, методів містобудівного проектування, архітектурного проектування нових та реконструкції чи реставрації історично-сформованих житлових і громадських, будівель, дизайну архітектурного середовища; – функціонально-типологічних та архітектурно-художніх основ проектування будівель та їх комплексів; – основних прийомів функціонально-планувальної та архітектурно-художньої організації будівель та їх комплексів з урахуванням різноманітних потреб населення, природно-кліматичних та містобудівних умов, вимог пам'ятко-охоронного законодавства; – взаємозв’язку об’ємно-просторових, конструктивних, будівельних, інженерних рішень та експлуатаційних якостей будівель; – технології організації проектної справи в архітектурі та містобудуванні, стадії проектування, функції архітектора як організатора проектного процесу; – технології розробки завдань на проектування; зміст і джерела перед-проектної інформації, методи її збору та аналізу; – системи проектної та робочої документації для будівництва, основні вимоги до неї; – типології та класифікації об'єктів історичної спадщини та принципів їх комплексного дослідження; – новітніх технологій фіксації та комп'ютерного моделювання історичних архітектурних об'єктів; – методики і практики реставрації історико-архітектурної спадщини та специфіки будівельних матеріалів та технологій в реставрації та реконструкції архітектурних об'єктів та їх елементів мистецького вистрою.
– застосовувати знання з природничо-наукових дисциплін при вирішенні архітектурних, реставраційних та регенераційних завдань; – вибирати методики збору та обробки передпроектної інформації в архітектурній реставрації, інтерпретувати вихідну інформацію для архітектурних та реставраційних рішень, складати реставраційні завдання та програму реставрації; – використовувати основні прийоми функціонально-розпланувальної організації будівель та їх елементів в архітектурному проектуванні на основі врахування реставраційних, соціальних, природно-кліматичних, екологічних, нормативних, технологічних та інших вимог; – висувати проектну реставраційну ідею і послідовно розвивати її в ході розробки проекту, забезпечувати в проекті рішення архітектурно-композиційних та актуальних соціальних та екологічних завдань створення здорового, доступного та комфортного середовища в історичному просторі; – застосовувати актуальні методи, прийоми і технології реставрації архітектурного та містобудівного об’єкту в ході проектних робіт, в тому числі, композиційного моделювання і комп'ютерного проектування; – якісно виконувати проектну документацію на всіх стадіях, включаючи робочі креслення архітектурних та реставраційних рішень.
– вміння аналізувати назрілі проблеми сьогодення в збереженні архітектурної та містобудівної спадщини, оцінити реальні можливості їх вирішення реставраційними методами та засобами, дизайну історичного архітектурного середовища; – здатність до ефективної комунікації та взаємодії з різними фахівцями архітектурно-реставраційної галузі; – здатність формувати стійкий світогляд та вміння відстоювати авторські реставраційні рішення; – здатність відчувати професійну відповідальність за прийняті архітектурні рішення; – здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Бевз Микола Валентинович
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня