Геоінформаційні системи і технології

8.193.00.05 Геоінформаційні системи і технології
Кваліфікація: Магістр з Геодезії та землеустрою
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією Геоінформаційні системи і технології з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кр., цикл професійної та практичної підготовки — 84 кр.
Програмні результати навчання: - знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасного спеціалізованого геоінформаційного програмного забезпечення та устаткування; - здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої; - знання теорій опрацювання матеріалів польового та аерокосмічного знімання, даних дистанційного зондування та лазерного сканування для створення та оновлення картографічних матеріалів і підготовки їх до друку; - володіння методиками збору, аналізу та структуризації інформації для наукових досліджень у галузі геоінформатики. - знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасного спеціалізованого геоінформаційного програмного забезпечення та устаткування; - здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої; - знання теорій опрацювання матеріалів польового та аерокосмічного знімання, даних дистанційного зондування та лазерного сканування для створення та оновлення картографічних матеріалів і підготовки їх до друку; - володіння методиками збору, аналізу та структуризації інформації для наукових досліджень у галузі геоінформатики. - здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; - здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя; - навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах; - уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки магістрів з геодезії та землеустрою є практика за темою магістерської роботи, яка проходить в лабораторіях Інституту геодезії, топографо-геодезичних підприємствах та відомчих установах інженерного профілю
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н. Колб Ігор Захарович, +380678560495, ihor.z.kolb@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Виконує роботи з проектування та створення геоінформаційних систем різноманітного скерування, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології тощо. Реалізує впровадження та експлуатацію вказаних вище геоінформаційних систем. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі геоінформаційного аналізу. Проводить наукові дослідження в сфері геоматики, управління територіями та проектування інформаційних систем. Може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, проводити курси підвищення кваліфікації фахівців виробничої сфери, керувати науковими проектами.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).