Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

8.161.00.06 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Кваліфікація: Магістр з хімічної технології та інженерії за спеціалізацією хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна інженерія та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 90 кредитів ЄКТС, яка включає: - навчальні дисципліни - 63 кредитів ЄКТС; - практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи -12 кредитів ЄКТС; - виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи -15 кредитів ЄКТС.
Програмні результати навчання: 1. Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. 1. Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гриценко Олександр Миколайович (+380975427812, oleksandr.m.grytsenko@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня