Інформаційні управляючі системи та технології

8.122.00.01 Інформаційні управляючі системи та технології
Кваліфікація: Магістр з інформаційних управляючих систем та технологій (за галузями)
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітня програма надає поглиблені теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» зі спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» і підготувати студентів для подальшого працевлаштування. Освітньо-професійна програма базується на відомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційних управляючих систем та технологій. Програма орієнтована на засвоєння та розвиток перспективних напрямів інформаційних управляючих систем та технологій із застосуванням сучасних інструментальних засобів інтелектуалізації, мережевих рішень та апаратних компонент.
Програмні результати навчання: - володіння достатніми знаннями в галузі інформаційних технологій, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в інформаційно-управляючих системах та технологіях та визначати ключові тенденції їх вдосконалення та розвитку; - розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку інформаційно-управляючих систем та технологій на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при створенні та реалізації інформаційно-управляючих систем та технологій; - знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі сучасних інформаційно-управляючих систем та технологій; - теоретичні та практичні знання з інформаційно-управляючих систем та технологій на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; - знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»; - отримання знань, що забезпечать здатність аналізувати та критично осмислювати проблеми та задачі при розробленні інформаційних управляючих систем та технологій; - професійно-профільні знання для формулювання вимог та розроблення інтелектуальних управляючих систем та технологій, проблемно-орієнтованих та вбудованих комп’ютерних систем, комп’ютеризованих систем цифрової обробки сигналів, оцінки їх параметрів та надійності; - отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі розроблення та впровадження інформаційно-управляючих систем та технологій; - знання та розуміння методологій проектування та модернізації інформаційно-управляючих систем та технологій відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; - знання основ економіки та управління проектами в інформаційно-управляючих системах. - володіння достатніми знаннями в галузі інформаційних технологій, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в інформаційно-управляючих системах та технологіях та визначати ключові тенденції їх вдосконалення та розвитку; - розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку інформаційно-управляючих систем та технологій на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при створенні та реалізації інформаційно-управляючих систем та технологій; - знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі сучасних інформаційно-управляючих систем та технологій; - теоретичні та практичні знання з інформаційно-управляючих систем та технологій на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; - знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»; - отримання знань, що забезпечать здатність аналізувати та критично осмислювати проблеми та задачі при розробленні інформаційних управляючих систем та технологій; - професійно-профільні знання для формулювання вимог та розроблення інтелектуальних управляючих систем та технологій, проблемно-орієнтованих та вбудованих комп’ютерних систем, комп’ютеризованих систем цифрової обробки сигналів, оцінки їх параметрів та надійності; - отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі розроблення та впровадження інформаційно-управляючих систем та технологій; - знання та розуміння методологій проектування та модернізації інформаційно-управляючих систем та технологій відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; - знання основ економіки та управління проектами в інформаційно-управляючих системах. - здатність зрозумілого обґрунтування та донесення власних висновків, функцій та параметрів розроблених засобів як до IT-фахівців, так і фахівців інших галузей, для яких розробляються та впроваджуються інформаційні управляючі системи та технології; - використання іноземних мов у професійній діяльності.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., проф. Цмоць Іван Грогорович
Професійні профілі випускників: Первинні робочі місця у напрямах науково-дослідної, виробничої, консалтингової діяльності у сферах інформаційних технологій, комунікації та в органах управління підприємствами і компаніями: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, науково-дослідні організації, консультування з інформаційних технологій, тощо.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня