Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

8.275.03.01 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)
Кваліфікація: магістр з транспортних технологій на автомобільному транспорті за освітньою програмою «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Визначаються у Правилах прийому на навчання у кожному поточному році вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчального плану
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» формує план та вимоги до підготовки магістра у сфері організації та управління автомобільними вантажними та пасажирськими перевезеннями у внутрішньодержавному та міжнародному сполученнях, організації транспортно-експедиційної діяльності, митного контролю на транспорті, а також управління ланцюгами постачань.
Програмні результати навчання: 1. Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з дотичних міжгалузевих проблем; 2. Вільно обговорювати державною та іноземною мовами питання професійної діяльності, проектів та досліджень у сфері транспортних систем і технологій усно і письмово; 3. Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики; 4. Доносити свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття до фахівців і нефахівців в ясній і однозначній формі; 5. Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проектів у сфері транспортних систем і технологій; 1. Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з дотичних міжгалузевих проблем; 2. Вільно обговорювати державною та іноземною мовами питання професійної діяльності, проектів та досліджень у сфері транспортних систем і технологій усно і письмово; 3. Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики; 4. Доносити свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття до фахівців і нефахівців в ясній і однозначній формі; 5. Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проектів у сфері транспортних систем і технологій; 11. Аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і логістичних центрів, здійснювати розрахунки відповідних показників; 12. Керувати складними технологічними та виробничими процесами транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і такими, що потребують нових стратегічних підходів; 13. Організувати роботу персоналу, забезпечувати його професійний розвиток та об’єктивне оцінювання; 14. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу, розробки та удосконалення транспортних систем та технологій; 15. Моделювати операції транспортних процесів; 16. Оцінювати існуючі та розробити прогресивні методи дослідження транспортних процесів.
Академічна мобільність: Між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами. Участь у індивідуальних програмах академічної мобільності в межах проектів Erasmus та за програмами подвійних дипломів
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи на підприємствах та організаціях галузі, а також органах влади загальною кількістю 10,5 кредитів ЄКТС.
Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій Вікович Ігор Андрійович
Професійні профілі випускників: Посади керівників, менеджерів (управителів), професіоналів (для посад, що не вимагають присудження наукового ступеня доктора філософії чи доктора наук), службові обов’язки яких пов’язані з організацією та управлінням транспортними, транспортно-виробничими, транспортно-складськими процесами, реалізацією транспортних технологій, наданням транспортно-логістичних, операторських та експедиторських послуг, проектуванням транспортних систем, виконанням наукових досліджень та викладацькою діяльністю у сфері транспортних систем і технологій
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня