Інформаційні технології організації бізнесу

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.M.40
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: к.т.н., Марковець О.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг. - створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги. - розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в інформаційній діяльності. - застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Основні підходи до проектування та оптимізації бізнес-процесів. Методи організації та проектування бізнес-процесів. Основні принципи системного підходу до моделювання бізнес-процесів. Метод функціонального моделювання SADT (IDEF0). Система стандартів IDEF. Моделювання потоків даних. Технологія системно-об’єктного моделювання. Концептуальні основи CASE-технологій
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Кравець Р.Б. Інформаційні технології організації бізнесу: Навч.посібник/ Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, О.В. Марковець – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013, – 228 с. 2. Катренко А.В. Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко ; наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів :Новий світ-2000, 2013. — 396 с. 3. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – [3-тє вид., переробл. ідоп.]. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 209 с. 4. Петренко Н. О. Управління проектами : навчальний посібник. /Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 224