Основи технологічного процесу виготовлення форм

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.M.69
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Мельник В. А.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміти визначати які види форм потрібно виконати для моделей архітектурних деталей різної складності; • уміти виконувати різні види форм; • навчитися підбирати і застосовувати необхідний інструментарій для виконання форм; • уміти складати алгоритм для виконання форм архітектурної деталі, та системно і послідовно його виконувати.• вчитись та оволодівати сучасними знаннями; • застосовувати знання у практичних ситуаціях; • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; • здатність пошукувати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати поставлені задачі. • здатність застосовувати базові знання для характеристики матеріалів пам’яток архітектури та застосовуваних під час їх експлуатації та під час їх реставрації речовин; • застосовувати методи досліджень до характеристики пам’яток архітектури виготовлених з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Реставрація скульптури з каменю, частина 1 Основи скульптури, частина 6 Рисунок, частина 6
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи технологічного процесу виготовлення форм» ґрунтується на вивченні видів форм, та техніки їх виконання, вирішенні проблем пов’язаних з формуванням архітектурної деталі, підбір інструментарію та методики відтворення та виготовлення копій архітектурної деталі, розробка алгоритму формування, тощо. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів, з них: • 30 балів під час опитування за темою лекцій; • 30 балів за виконання гіпсової форми; • 40 балів за виконання індивідуального науково-дослідного завдання (реферату).
Рекомендована література: 1. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. 2. Мельник В.А. Виготовлення рельєфа зі штучного каменю. Методичні вказівки до програмних завдань з предмета «Реставрація скульптури та архітектурної деталі з каменю» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «Бакалавр», спеціальність 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва».Львів 2015. 3. Мельник В.А., Стасюк О.С. Реставрація архітектурної деталі та творів мистецтва з гіпсу. Методичні вказівки до програмних завдань з предмета «Проект реставрації» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «Бакалавр» спеціальності 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва». Вид-во НУ «Львівська політехніка», Львів: 2017. 5. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с.