Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.207
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Ступницька Н.В.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: • основні законодавчі акти про охорону праці; • санітарно-гігієнічні умови праці, методи захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів; • основні питання електробезпеки на промисловому підприємстві; • поняття пожежної безпеки. • основні методи збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу; вміти: • ПР10 розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під час формування технічних завдань та рішень. • оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам, проаналізувати умови праці; • обґрунтувати методи нормалізації умов праці, контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії; • провести інструктаж на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів; • оцінити пожежонебезпеку об’єкта; визначити технічні рішення для попередження пожежі та пожежного захисту. • . визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: фізика, хімія
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності. Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю України. Гарантії охорони праці жінок та неповнолітніх. Метеорологічні умови виробничого середовища. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища. Освітлення виробничих приміщень. Природне освітлення та його нормування. Штучне освітлення та його нормування. Системи штучного освітлення. Джерела штучного освітлення. Шум. Класифікація шуму. Дія шуму на організм людини. Нормування шуму. Методи та засоби боротьби з шумом. Інфра- та ультразвук. Джерела їх виникнення. Дія ультра- та інфразвуків на організм людини та методи та засоби захисту. Джерела вібрації. Дія вібрації на організм людини. Класифікація вібрацій за походженням. Гігієнічне нормування вібрацій. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій. Дія електричного струму на організм людини. Види електричних травм. Основні фактори, що визначають результат ураження людини струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом. Організація пожежної охорони на виробництві. Основні причини виникнення пожеж. Види горіння. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Здатність матеріалів та речовин до займання. Легкозаймисті горючі речовини. Протипожежне водопостачання. Способи та засоби гасіння пожеж. Первинні засоби гасіння пожеж. Небезпеки та їх класифікація. Чинники зниження життєдіяльності людини. Загальна класифікація надзвичайних ситуацій
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – (20 %): письмові звіти лабораторних робіт; (20 %): письмові звіти практичних робіт; (10 %): графічно-розрахункова робота Підсумковий контроль – (50%): письмова тестова робота.
Рекомендована література: 1. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 2. Ткачук К.Н., М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Зеркалов Д.В., Р.В. Сабарно, В.С. Коз’яков, О.І.Полукаров, Л.О.Митюк. Основи охорони праці. Підручник. 2-ге видання. К.: Основа, 2006.– 448 с. 3. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підручник. 2-е вид. / За ред. М. П. Гандзюка. -К.: Каравела, 2010. - 408 с 4. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. 5. Пістун І.П., В.І.Кочубей Безпека життєдіяльності: підручник. – Суми: «Університет. книга», 2012. – 575 с