Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.035
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Доц., д.арх. Ідак Юлія Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та використання існуючих; • Компетентно виконувати архітектурно-містобудівну документацію об’єктів архітектури та містобудування; • Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів; • Застосування знань комплексного дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту в архітектурно-містобудівному проектуванні та проведенні науково-дослідницької діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія містобудування. • Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту. Ч.2. • Сучасні концепції у містобудуванні.
Короткий зміст навчальної програми: Графічне опрацювання передпроектних досліджень і проектних концепцій за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Магістерська кваліфікаційна робота: Вступ – загальна характеристика дослідження. Розділ 1 – Теоретичні основи формування об’єкту проектування, український і зарубіжний досвід проектування. Розділ 2 – Методи і методика дослідження. Розділ 3 – Передпроектні дослідження об’єкти. Розділ 4 – Архітектурно-планувальна і ландшафтно-просторова організація об’єкту. Розділ 5. Проект. Загальні висновки. Суміжні дисципліни. Список використаних джерел. Додатки.
Методи та критерії оцінювання: Магістерська кваліфікаційна робота (100%)
Рекомендована література: 1. Петришин і ін. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.: іл. 2. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.06010202 "Містобудування" (9901) та спеціалізації "Ландшафтна архітектура" (9902) базового напряму 6.06010202 "Архітектура" / Укл. Г.П. Петришин, Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова, С.В. Ганець - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. - 95 с. 3. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин [та ін.] ; ред. Г. П. Петришин ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 212 с.