Живопис, рисунок, скульптура, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.4
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мер'є Ольга Валеріївна, кандидат архітектури, доцент кафедри ДОА ІАРД; Громнюк Адріана Ігорівна, кандидат архітектури, асистент кафедри ДОА
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: розуміти: призначення і місце курсу «Живопис, рисунок, скульптура » в загальній системі професійної підготовки дизайнера; роль застосування художніх прийомів і засобів у процесі зображення трьохмірного простору; роль композиції, кольорознавства, правил перспективи та теорії освітлення . знати: основні категорії, методи, правила художньої передачі реальної дійсності; методи пошуку ідей. Навчальний рисунок включає багато питань та завдань, які повинні вирішуватись взаємопов’язано і по можливості одночасно: це питання конструкції руху, пропорції, перспективи, світлотіні, кольору та фактури композиції тощо; закони розвитку форм в часі і просторі; взаємозалежності узгодження різних компонентів, що створюють єдність цілого. вміти: усвідомлено бачити тривимірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художньо-графічними засобами та технічними прийомами; під час рисування з натури зберігати єдність зовнішнього та внутрішнього аналізу форми об’єму; за зовнішніми ознаками бачити конструктивну та геометричну основу форми; вести рисунок в методично ? від загального, цілого до конкретного; бачити в натурі основне, характерне, загострити типове, відкинути другорядне, випадкове; пов’язати деталі з цілим; на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, вміти реалістично та переконливо зображати дійсність, вправно трактуючи особливості зображувального об’єкта, його естетичну суть; виробити вміння охоплювати в начерках суттєве та передавати це лаконічними засобами. Уміти здійснювати відбір головного і другорядного у процесі зображення споруд і предметно-просторового середовища, володіти навиками узагальнення і стилізації; Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: розуміння цінності світової культури, регіональних та національних традицій, готовність вивчати й зберігати досягнення світової культури у мистецтві проектування; вміння творчо мислити, ініціювати новаторські рішення у проектному процесі; здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесі проектування; фахових: розуміння способів створення візуальної інформації методами рисування з пам'яті і уяви у процесі творчої роботи над проектом; уміння осмислено вибирати і застосовувати прийоми і засоби рисунку та живопису; здатність створення з пам'яті і уяви художньо-виразних графічних чи живописних образів просторових форм і об’ємів засобами рисунку і живопису. програмні результати навчання: випускник здатний застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесі проектування; випускник знає історію розвитку дизайну, основні положення теорії композиції та формоутворення, геометричного моделювання та формоутворення предметів матеріальної культури, концепції і методи використання освітлення, кольору, текстури та фактури в дизайні, критерії естетичної виразності зображень, застосування засобів рисунку, живопису та скульптури у дизайні; випускник знає та застосовує на практиці основні естетичні категорії, закони композиції, економічні та екологічні принципи створення об’єктів та елементи соціокультурної компетенції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні дисципліни: « Основи дизайну предметного середовища», «Пластанатомія, антропометрія», «Інженерна та проектна графіка», «Дизайн ландшафту», «Історія мистецтва», «Основи композиції та формотворення», «Кольорознавство».
Короткий зміст навчальної програми: В основу дисципліни послідовно закладені допоміжні теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності процесу рисунку та живопису. Навчальна робота супроводжується коротким теоретичним викладом у вигляді пояснень викладачів в процесі виконання завдань, або на вступних лекціях, якими відкриваються відповідні теми. Композиційні варіанти, засоби, технічні прийоми, матеріали ? вибираються в залежності від теми завдання та тривалості академічного рисунку. Основи малярства вивчаються на натюрмортах, в інтер'єрі, на пленері, на живих моделях,а навчальні постановки розподілені в певній методичній послідовності відповідно до складності завдання. Первинні навики з малярства добре засвоюється на студіях мертвої натури (натюрмортах). Постановки повинні бути різноманітними відповідно до характеру програмних завдань. Основні студії відбуваються при природному бічному освітленні. До них відносяться постановки об'ємно-просторового (реалістичного) вирішення. Особливої уваги у вивченні кольору заслуговують натюрморт з конкретною колористичною палітрою (тепла гама, холодна гама). Вивчення кольору з допомогою прямого освітлення призводить до декоративно-площинного вирішення завдання. Студії над такими постановками допоможуть дизайнерам використати набуті навики у подальшій творчій роботі та проектній діяльності. Паралельно з вивченням кольору звертається увага на тональність кольорових плям, вишукується світловий домінант в композиції. Основними темами живопису є: реалістичні та декоративні натюрморти, портрет людини, фігура людини, архітектура та пленерний живопис . Композиційні варіанти, засоби, технічні прийоми, матеріали вибираються в залежності від теми завдання та його тривалості. Вивчення запропоновано курсу орієнтує студентів до візуально аналітично-творчого процесу і спрямовує на самостійний пошук ідей та вирішень в поставлених практичних завданнях. Все це з вмінням рисувати «по пам'яті» і «по уяві» повинно впливати на мистецьке мислення та формування естетичного чуття студента-дизайнера, вчить володіти практичними навиками для того, щоб в майбутньому передавати свої ідеї та почуття. Лабораторні завдання: 1. Лінійно-конструктивний рисунок з геометричних тіл. 2. Натюрморт з простих геометричних тіл на бічне освітлення (ахроматична гама, гризайль). 3. Рисунок натюрморту з геометричних тіл на бічне освітлення. 4. Натюрморт зі складних геометричних тіл на бічне освітлення (змішана гама, поліхромія). 5. Рисунок каскадного натюрморту з складних геометричних тіл та предметів побуту на пряме освітлення. 6. Натюрморт з побутових предметів на бічне освітлення (земляна гама, обмежена палітра, поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Визначення рівня знань студентів здійснюється такими методами: контролем аудиторної та самостійної роботи студента. Залік є обов'язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу з «Живопису, рисунку скульптури» і може бути зведена до рівня поточних форм контролю. Оцінка за залік виставляється «автоматично». Всі аудиторні студентські завдання після закінчення кожного заняття обов’язково здаються викладачам. Аудиторні завдання підлягають періодичному перегляду з фіксацією стадії їх виконання у журналі. Оцінювання робіт викладами, що ведуть заняття в групі, відбувається після закінчення кожного завдання. Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів. Кожна робота з дисципліни “Рисунок” та “Живопис” максимально оцінюється по 100 бальній шкалі. Розрахунок семестрової оцінки вираховується як середній бал за всі аудиторні та самостійні роботи.
Рекомендована література: Методичне забезпечення: 1. Академічний живопис натюрмортів: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» / Укл. Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 24 с. – (Укр. Мовою). 2. Методичні вказівки до виконання завдань з основ курсу живопису «Живопис натюрморту» / Укл. Г.Ф. Кічула. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1993. – 12с. (Укр мовою). 3. Методичні вказівки до виконання завдань «Пленерний живопис» з дисципліни «Живопис» / Укл. Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 12 с. – (Укр. Мовою). 4. Методичні вказівки з курсової роботи «Рисунок, живопис, скульптура», «Рисунок» для студентів I-IV курсів / Укл. Б.Н. Скиба, О.Й. Лясковський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 72 с. –(Укр. Мовою). 5. Навчальні натюрморти: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» / Укл. Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1994. – 15 с. – (Укр. Мовою). Рекомендована базова література: 1. Ли Н. Г. Основы учебного акадимического рисунка / Н. Г. Ли – М.: Эксмо-пресс, 2004. – 480 с. 2. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К : Будівельник, 1982. – 128 с. 3. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. – 221 с. 4. Линдин С.І. Пейзаж, натюрморт. (Альбом). – М.: 1983. 5. Первухин К. С. Этюды на природе. Калинин, 1959. 6. Куриляк Р.П. Наброски. Серия учебных пособий. Вып.1. /Роман Куриляк. – С.-Пб., ООО "Издательство "РОМУЛ", 2003. - 24 с.ил. 7. Пучков А.С.,Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом . – М.: Просвещение, 1982. 8. Тихонов С.В. Рисунок : учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 1983. – 296 с.9. 9. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 10 . Шембель А.Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1994. – 159 с. 11. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 12. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Рисунок и живопись пейзажа. – М.: 1975. 13. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004. – 384 с.