Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.1
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх Крамарчук Х.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. Комунікація (КОМ) КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ.2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. ВіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Живопис, рисунок, скульптура (супутня дисципліна)
Короткий зміст навчальної програми: Курс « Історія мистецтва, архітектури і дизайну» є одним із базових у підготовці фахівців за спеціальністю «Дизайн», викладається 5 семестрів. Програма першого семестру складається з 30 год лекційних і 30 год практичних занять. Цей курс у першому семестрі має на меті дати студентам основні знання з теорії візуального мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів та жанрів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних та композиційних структур об’ємно- просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. У процесі вивчення дисципліни висвітлюються історичні етапи генезису первісного мистецтва, та його розвитку у наступні епохи Стародавнього світу і частково Середньовіччя. Велика увага приділена світогдядним чинникам, які впливають на розвиток тих чи інших форм, образів. Лекційний курс включає найважливіші пам’ятки світової архітектури, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Викладання історії української архітектури і мистецтва проводиться синхронно із висвітленням історико-мистецьких процесів світової художньої культури.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): практичні роботи, індивідуальне графічне завдання. - Підсумковий контроль (60%): тестова (письмова) складова екзамену. Протягом семестру, за поточний контроль студент може набрати до 40 балів. На екзамені – максимально 60 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за поточний контроль не менше 20 балів. При оцінюванні завдань враховуються повнота складу виконаного завдання, відповідність виконання поставленим завданням: - вміння ідентифікувати і працювати з візуальними матеріалами відповідно до тем первісного та середньовічного мистецтва ; - вміння здійснювати аналіз визначальних і стилістичних характеристик творів і способи їх композиційної побудови при замальовуванні деталей, орнаментів, елементів інтер’єру та екстер’єру; - проявляти креативність і творчий підхід у техніці подачі, компоновці на листку - вчасно і в необхідному обсязі представити матеріали графічних завдань.
Рекомендована література: 1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен. - М. Искусство, 1982. - 578с. 2. Асєєв Ю. С. Архітектура Київської Русі. К.: Будівельник, 1969., 192 с. 3. Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв: пер. зангл./ авт. тексту М. Холлінгмворт – К.: Махаон-Україна, 2011. – 512 с.: іл. 4. Вечерський В. Курс історії архітектури. Методичний посібник з дисципліни «Всесвітня історія архітектури» для студентів мистецтвознавчої спеціалізації вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2006. – 300 с.: іл. 5. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства В 8 т. – Т.3. –СПб.: ЛИТА, 2000. – 864с.:ил. 6. Всеобщая история искусств. Том I. Искусство Древнего мира. Автор: И.М.Лосева; под. общей редакцией А.Д. Чегодаева – Москва, Государственное издательство «Искусство», 1956). 7. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежд, утварь: Иллюстрованная энциклопедия в 3- х томах.- М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000. 8. Гомбрих Э. История искусства. – Вып. ІІ. – Москва: АСТ, 1998. – 688 с. 9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – Вып. ІІ. – Москва: Искусство, 1989. – 318 с: илл. 10. Енциклопедія Трипільської цивілізації / Авт. кол.: Бурдо Н. Б. (відп. секр.), Відейко М. Ю. (гол. ред.)..Міністерство культури і мистецтв України; Державне підприємство Книжкова палата України ім. Івана Федорова; Національна комісія України у справах ЮНЕСКО; Корпорація "Індустріальна спілка Донбасу"; ЗАТ "Петроімпекс". – Т. 1. – Кн. 1. – К., 2004. – 703 с. 11. Кам’яні статуарні пам’ятки Надчорноморщини періоду ранньої та середньої бронзи. / Авт.: Н.Д. Довженко; наук. ред. серії Р.В.Забашта. – Кн.1. – Т.З: Доба бронзи. – (серія Давня скульптура і пластика України.). – К.: Родовід, 2009. – 176с. 12. Каталог приватної колекції старожитностей родини Платонових та Тарут «ПЛАТАР». – К.: Издатель, 2004. – 256 с. 13. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт: Академия наук Венгрии, 1981. – 270с. 14. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности / Пер. с нем. – М.:БММАО, 2005. – 528с. 15. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво у 3-ох томах. – Львів, 2003–2008. 16. Леонтьєв Д. Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія. – Харків: Ранок, 2010. – 224 с. 17. Ліндсей Дж. Коротка історія культури від доісторичних часів до доби Відродження. В 2-х томах. – Київ: Мистецтво, 1995. 18. Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини (проблема стиля): Учеб. Пособие – М.: Архитектура-С, 2004 – 496с. 19. Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль: Монография. – Симферополь: Универсум, 2003. – 216 с.: ил. 20. Романенкова Ю. В. Маньєризм у художній культурі європи кін.XV – I пол. XVII ст.: тенденції стильової трансформації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня, доктора мистецтвознавства. Київ , 2010. – 38 с. 21. Степовик Д. Історія української ікони Х – ХХ століть. – К., 1996. 22. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, Головкиївархітектура, 2002. – 472 с. 23. Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу: Підручник для вузів. – К.: Наукова думка, 2006. – 512с., іл. 24. Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. – Х.: Vivat, 2019. – 576 с. 25. Ходж А.Н. Історія мистецтва / А.Н.Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012. 26. М.О. Чмихов, Н.М.Кравченко, І.Т.Черняков. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 376 с.: іл. 27. The world of ornament. / A.Racinet& M. Dupont-Auberville. Koln, Tashen GmbH, 2009. – 528 с. Допоміжна 1. Історія української архітектури / В.І. Тимофієнко, Ю.С. Асєєв, В.В. Bечерський та ін. / за ред. В.І. Тимофієнка. – К. : Техніка, 2003. – 472 с. 2. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. Спб.: Азбука-классика, 2004. - 336с. 3. Серія «Очерки истории и теории изобразительных искусств». М. Напр. Искусство Древнего Египта; Искусство этрусков;. Искусство Европы I-IVв. І т.д 4. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть.- К.,1996 5. Фіголь М. Мистецтво Стародавнього Галича. – К., 1997. 6. Сак Л.М. Фламандський живопис ХVІІ століття. – Київ, 1970. 7. Овсійчук В., Крвавич Д. Оповідь про ікону. – Львів, 2000. 8. Памятники мирового искусства. Випуск І. Искусство Италии XVI века. Е.И.Ротенберг. – М.: «Искусство», 1967. – 470c. 9. Памятники мирового искусства. Випуск VIII. Искусство Италии ХІІІ- XV веков. И.А.Смирнова. – М.: Искусство, 1987. – 560c 10. Жишкович В. Пластика Русі-України Х – перша пол. ХІV ст. – Львів, 1999. 11. Історія українського мистецтва. В 6-ти т. – К., 1966–1970. 12. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – 728 с.