Основи проєктної та комп'ютерної графіки, частина 1 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх., доцент Лисенко О.Ю., ст.викл.Сеньків З.Я., асист.Федак А.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН 12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Живопис, рисунок, скульптура Композиція та формотворення в дизайні Основи візуальних комунікацій і комп’ютерної графіки Основи дизайну предметного середовища Інтерактивний дизайн Декоративно-ужиткове мистецтво Основи дизайну предметного середовища (КП) Технології і матеріали у графічному дизайні
Короткий зміст навчальної програми: Курс навчальної дисципліни “Основи проектної та комп’ютерної графіки, частина 1” складається із трьох блоків: “Проектна графіка”; “Інженерна графіка”; “Комп’ютерна графіка”. Блок “Проектна графіка” ознайомлює студентів із різноманітними графічними техніками для подальшого оформлення проектних рішень. Мета полягає в оволодінні технічними засобами вираження, які використовуються в художньому проектуванні та в ознайомленні із специфікою графічного відображення форм предметів в поліграфічному, рекламному, промисловому та інтер’єрному дизайні. Блок “Інженерна графіка” спрямований на формування у студентів знань для грамотного оформлення проектної та робочої документації, відповідно до загальноприйнятих державних норм та правил. А також для розвитку у студентів просторового мислення та вміння читати креслення. Блок “Комп’ютерна графіка” орієнтований на ознайомлення студентів з основними поняттями комп’ютерної графіки, графічними форматами файлів та різними типами графічних редакторів, їхньою специфікою та сферою застосування. Метою блоку є формування базових знань у галузі створення та редагування графічних файлів за допомогою програмного забезпечення.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінювання практичних завдань та активності на заняттях з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних знань і практичних вмінь студента. Загальна оцінка є сумою набраних студентом балів за поточні роботи протягом семестру та КП. Підсумковий контроль: диференційований залік. Разом за дисципліну - 100 балів: 80 балів - практичні завдання; 20 балів - виконання КП.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи проектної та комп'ютерної графіки, частина 1» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9993#section-0 2. Бойко О.О., Панкевич Б.В., Свідрак І.Г., Калиновська О.П. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки: Навч.-метод. посібник. Львів: Вид.-во Нац.Ун-ту «Львівська політехніка», 2010 р. 355 с. 3. Хаскин А.М. Черчение. К.: Вища школа, 1986. 447 с. 4. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка: Навч.-метод. посібник. Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2007. 240 с. 5. Таранов Н., Иванов С. Основы учебного рисунка и производственной графики. Львов, Свит, 1992. 208 с. 6. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2009 343 с. ISBN 966-568-846-4 7. Блінова Т.О., Порєв В.М. Комп’ютерна графіка. К.: Юніор, 2004. 456 с. 8. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: ArtHuss, 2019. 192 с. 9. Лаптон Е., Філліпс Дж. К.. Графічний дизайн. Нові основи. К.: ArtHuss, 2020. 264 с.