Українська мова (за професійним спрямуванням)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доцент Василишин Ігор Петрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення студент повинен: • засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення; • оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування • опанувати основи ведення ділової документації українською мовою; • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів; • володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови; • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси; • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає.
Короткий зміст навчальної програми: Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.
Методи та критерії оцінювання: іспит, поточний контроль – 40 балів, екзаменаційна робота 60 балів.
Рекомендована література: 1) Українська мова (за професійним спрямуванням): навч посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. 10-е вид., доповн. і виправ. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 308 с. 2) Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посібник. 2-е вид., доповн. і виправ. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 236 с. 3) Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г. Л. Вознюка. К.: Знання, 2010. 211 с. 4) Фаріон І. Мовна норма: пошук істини: навч. посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255 с.