Основи проєктної та комп'ютерної графіки, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.9
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Топилко Світлана Ігорівна, к.арх., доцент Олешко Олена Петрівна, к.арх., доцент Оконченко Ольга Михайлівна, к.арх., доцент Федак Анна Ярославівна, асистент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: · Бути готовим до графічного виконання складних проектних завдань по основній профілюючій дисципліні – «Проектування». · Уміти проводити ретельний аналіз конкретної ситуації при виборі методу побудови перспективних зображень у курсовому проектуванні · Знати основні методи та принципи побудови перспективи об'єктів та інтер'єрів. · Володіти основами каліграфічного написання, рисування і побудови різноманітних по рисунку шрифтів, які застосовуються у практичній діяльності дизайнера. · Знати закономірності побудови і стильової єдності літер шрифту та вміти гармонійно поєднувати літери у написі. · Знати основні практичні і естетичні правила застосування шрифтів, вміти поєднувати написи у цілісній шрифтовій композиції. · Бути здатними обрати відповідно до завдання стилістику шрифту і створити необхідний художній образ, створити власний декоративний шрифт. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Живопис, рисунок, скульптура Композиція та формотворення в дизайні Кореквізити: Основи візуальних комунікацій і комп'ютерної графіки Основи дизайну предметного середовища Інтерактивний дизайн Декоративно-ужиткове мистецтво
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладання дисципліни є здобуття студентами теоретичних знань та оволодіння графічною мовою дизайнера, зокрема, практичними навиками побудови і компонування шрифтів; умінням виконувати і читати креслення та інші зображення проектів; розвинути у студентів просторову уяву про форму та розміри об'єкта і його зображення на площині та у просторі; вміння використовувати здобуті знання та навики у проектній роботі. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів вміння творчо мислити, ініціювати новаторські рішення у проектному процесі; здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесі проектування; уміння самостійно застосувати знання побудови перспективи для вирішення конкретних проектних завдань; здобуття практичного досвіду виконання написів та шрифтових композицій від руки та з застосуванням графічних програм, проектування декоративного шрифту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%) – оцінювання графічних робіт Підсумковий контроль (50%) – курсовий проект
Рекомендована література: Базова: 1. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Фольта О.В., Юрковський П.В. Нарисна геометрія. Практикум: Навч. посібник. За ред. Є.А.Антоновича. Львів: Світ, 2004. 528 с. 2. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: ArtHuss, 2019. 192 с. 3. Конспект лекцій з дисципліни “Шрифти” для студентів І курсу спеціальності 022 “Дизайн” денної та заочної форм навчання. Уклад.: О.М.Оконченко, Я.В.Ракочий. Львів: Видавництво: «Левада», 2018. 100 с. 4. Куленко М.Я. Графічний дизайн: Мистецтво шрифту. Книга 1: навчальний посібник. За ред. проф. Є.А.Антоновича. К.: Альтерпрес, 2015. 140 с. 5. Куленко М.Я. Графічний дизайн: Мистецтво шрифту. Книга 2: навчальний посібник. За ред. проф. Є.А.Антоновича. К.: Альтерпрес, 2015. 155 с. 6. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2009. 343 с. 7. Михайленко В.Є., Євстифеєв М.Ф., Ковальов С.М., Кащенко О.В. Нарисна геометрія. Київ «Вища школа», 2004. 304 с. 8. Олешко О.П ,Топилко С.І. Прикладна перспектива. Методичні вказівки для студентів ІІ-го курсу базового напряму 6.02.02 “Мистецтво” (частина друга). Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. 40 с. Допоміжна: 1. Геллер С., Кваст С. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. К.: ArtHuss, 2019. 296 с. 2. Гордєєва Є.П. Перспектива. Методи побудови. Луцьк: Волинська обласна друварня, 2001. 158 с. 3. Куленко М.Я. Мистецтво шрифту: Графічний дизайн : навч. посіб. для студ. ВНЗ. К.: [б. в.], КНУБА, 2010. 311 с. 4. Мітченко В.С. Естетика українського рукописного шрифту. К.: Грамота, 2007. 208 с. 5. Пустюльга С.І. Нарисна геометрія / С.І.Пустюльга, Ю.В.Клак, В.Р.Самостян. За ред. В.І.Костюхіна. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. 112 с.