Історія державності та культури України

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: ст. викл. Лехнюк Р. О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - система знань про окремі аспекти історії та культури України та практичних навичок для роботи з історичним джерелом; - знання про проблемні, дискусійні та дражливі сторінки історії України; - ознайомлення з найновішими поглядами істориків та дослідників щодо дискусійних питань історії України. - вміння самостійно вивчати проблемні питання історії України, звертаючись до першоджерел; - формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві; - розуміння студентами важливості примирення різних моделей історичної пам’яті, конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства; - навички опрацювання історіографії з окремих проблем історії України; - навики критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Шкільний курс з історії України
Короткий зміст навчальної програми: Перші державні утворення на території України Українська державність княжої доби Українська козацька держава. Гетьманщина. Українська національна революція 1917-1921 рр. Україна в роки Другої світової війни Україна від проголошення незалежності і до сьогодні. Стародавня культура українських земель Українська культура княжої доби Ренесанс в українській культурі Українська культура періоду Бароко Національно-культурне відродження наприкінці ХУІІІ – на початку ХХ ст. Українська культура 1917 – 1939 рр. Українська культура середини ХХ – початку ХХІ ст.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові, творча робота «Історія мого роду на тлі історії України»); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен)
Рекомендована література: 1. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 2. Брехуненко В. Східна брама Європи. – К., 2014. 3. Вербицька П.В та ін. Історія України: суспільство, культура, державність. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 4. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. – Львів, 2000. 5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 6. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999. 7. Історія Львова. У трьох томах / Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів : Центр Європи, 2006. 8. Історія української культури / За ред. І.Я.Хоми. – Львів, 2013. 9. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ: Либідь, 1993. 10. Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002. 11. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – К., 2011. 12. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 13. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 14. Посацький Б. С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ – ХХІ ст.). Львів, 2007. 15. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. Київ: Laurus, 2018. 16. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006. 17. Applebaum A. Red Famine: Stalins War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017.