Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.15
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент, канд. мистецтвознавства Мотиль Романа Ярославівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН7. Аналізувати стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а такожуспішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН18.Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. Комунікація (КОМ): КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською,німецькою, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальних рівнях. Автономія і відповідальність (А і В): АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих новихфахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національноїта всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомленнята етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: • Історія мистецтва, архітектури і дизайну, Частина 1; Частина 2 • Живопис, рисунок, скульптура • Історія державності та культури України Супутні і наступні навчальні дисципліни: • Декоративно-ужиткове мистецтво; • Історія мистецтва, архітектури і дизайну, Частина 5 • Дизайн предметно-просторового середовища • Концептуальний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Історія мистецтва, архітектури і дизайну» є одним з базових у підготовці фахівців за спеціальністю «дизайнер». Цей курс має на меті дати студентам основні знання з теорії візуального мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів і жанрів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних структур об’ємно-просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. У процесі вивчення дисципліни висвітлюються історичні етапи генезису первісного візуального мистецтва, його розвитку у наступні епохи Стародавнього світу та Середньовіччя, аж до Новітнього часу. Лекційний курс включає найважливіші пам’ятки світової архітектури, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, дизайну. Викладання історії української архітектури та мистецтва проводиться синхронно із висвітленням історико-мистецьких процесів світової художньої культури.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, оцінювання графічних робіт. - Підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма.
Рекомендована література: Базова: 1. Архипенко О. Альбом. – К., 1989. 2. Афанасьєв Є. Українське радянське мистецтво: 1960-1980 рр. – К., 1983. 3. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. – Львів, 2005. 4. Большая историческая энциклопедия древностей. – Прага, 1980. 5. Всеобщая история архитектуры. В 12-ти т. – М., 1968-1973. 6. Всеобщаяисторияискусств. В 6-ти т. – М., 1960-1965. 7. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. – Львів, 2012. 8. Гомбрих. Историяискусств. – М., 1998. 9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – Т.1-4. – М., 1991-1993. 10. Запаско Я.П. Українська рукописна книга. – Львів, 1995. 11. Історія українського мистецтва. В 6-ти т. – К., 1966-1970. 12. Касіян В., Турченко Ю. Українська дожовтнева реалістична графіка. – К., 1961. 13. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво у 3-ох томах. – Львів, 2003-2008. 14. Малая история искусств. – М., 1978. 15. Масловська Л. Олександр Архипенко. – К., 1989. 16. Мотиль Р.Я. Оборонна архітектура України: метод. вказівки до практичних завдань з дисципліни «Історія мистецтва та архітектури» для студентів базового напряму 6.0202 «Мистецтво» спеціальностей 6.020207 «Дизайн» та 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва» / уклад. Р.Я. Мотиль – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 17. Овсійчук В., Крвавич Д. Оповідь про ікону. – Львів, 2000. 18. Овсійчук В. Олекса Новаківський. – Львів, 2003. 19. Огієвська І. Микола Пимоненко. – К., 1983. 20. Островський Г. Олекса Новаківський. – К., 1973 21. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. – К., 2009. 22. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть. – К., 1996. 23. Ходж А.Н. Історія мистецтва / А.Н.Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012. 24. Даниленко В. Я. Основи дизайну:підручник / В.Я . Даниленко . - Х .: ХДАДМ , 2003. - 320 с.: 664 іл. 25. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: гардарики, 2007. 26. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: омега-л, группакомпаний, 2007. 27. Пітер Філл, ШарлотаФілл. Історія дизайну (The Story of Design), пер. Сергій Бавин, 2019, 512 с., ISBN 978-5389-17431 28. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с. Допоміжна: 1. Белецкий П. Георгий Нарбут. – Л., 1985. 2. Вюник А. Осип Курилас. – К., 1963. 3. Вюник А. С. Гебус-Баранецька. – К., 1968. 4. Гординський С. Українська ікона ХІІ – ХVІІІ ст. – Філадельфія, 1973. 5. Жишкович В. Пластика Русі-України Х - перш. пол. ХІV ст. – Львів, 1999. 6. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – К., 1979. 7. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт, 1981. 8. Лєбедєв В. Оксана Павленко. – К., 1986. 9. Майчик-Бідняк М. Микола Бідняк. – Львів, 1992. 10. Німенко А. Кавалерідзе-скульптор. – К., 1967. 11. Нога О. Іван Левинський. – Львів, 1993. 12. Ткаченко М. Вітольд Манастирський. – К., 1977. 13. Ткаченко М. Теофіл Копистинський. – К., 1972. 14. Федорук О. Корнило Устиянович. – К., 1992. 15. Фіголь М. Мистецтво Стародавнього Галича. – К., 1997. 16. Членова Л. Олександр Мурашко. – К., 1980. 17. Членова Л. Федір Кричевський. – К., 1980. 18. Макарова В. Дизайн приміщень. Стилі інтер'єру на прикладах 19. Джон Пайд. Дизайн інтер'єрів. 6000 роківісторії – Джон Пайл 20. Гацура Г., Меблевістилі 21. Браїловська. Л. В., Дизайн інтер'єру у східномустилі: Японія, Китай, Індія, Єгипет., Вид-во Фенікс, 2004 рік, 384 с., ISBN 5-222-04335-5 22. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. Пер. с англ. – М.: ООО “Магма”, 2013. – 544с., ил. ISBN 978-5-93428-073-5 23. Massey, Anne, InteriorDesignofthe 20th Century, c 1990 and 2001, Thames&HudsonLtd, London . 24. Heskett, J. IndustrialDesign. London, 2001 25. Heskett, J. InteriorlDesign. London, 2001 26. Susan J. Slotkis, FoundationofInteriorDesign. LaurenceKingPublishingLtd., London, 2006 27. Josef Hoffmann: Interiors 1902-1913., Edited by Christian Witt-Dorring. 224 pages with 244 illustrations, 65 in color. 28. Fiona Leslie. Designs for 20th-century Interiors. V&A Publications 2000. ISBN 1851773215. 29. Ivan Margolius. Automobiles by Architects. Wiley-Academy. 2000. ISBN: 047160786X Інформаційні ресурси: 1.Електронний навчально-методичний комплекс «Історія мистецтва та архітектури Moodle2.1+;http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12524 2.Образотворче мистецтво https://www.youtube.com/user/AlexNikx/videos?view=0&sort=da&flow=grid 3.Світова історія мистецтва http://www.all-art.org/artists-a.html,http://www.allart.org/history663_miscellanea.html 4. Історія. Журнал. Арзамас.https://arzamas.academy/courses 5.Мистецькі курси на https://www.coursera.org/ 6. http://www.designboom.com/history.html 7. http://www.GreatBuildings.com/buildings/ 8. http://www.architectureweek.com/2001/0620/design.html Навчально-методичнезабезпечення 1. Архітектурні замальовки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Історія української архітектури» для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура» / Укл. І. А. Дида, Г. П. Петришин, Т. Є. Казанцева. Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 88с. 2.Мотиль Р.Я. Оборонна архітектура України: метод. вказівки до практичних завдань з дисципліни «Історія мистецтва та архітектури» для студентів базового напряму 6.0202 «Мистецтво» спеціальностей 6.020207 «Дизайн» та 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва» / уклад. Р.Я. Мотиль – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 3.Електронний навчально-методичний комплекс «Історія мистецтва та архітектури Moodle2.1+;http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12524 -опорні конспекти лекцій; -навчальні посібники; -електронні презентації лекцій; -робоча навчальна програма