Етика бізнесу

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.35
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Мазурик М.В. (Сінельнікова)
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з класичними зразками етичної думки та нормами етикету, формування у студентів поняття етичності службової поведінки менеджера, вироблення навиків аналізу різних типів керівництва для вироблення стратегії організації економічної діяльності в плані етики. У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: сучасний стан теорії етики в сфері підприємництва, специфіку етики бізнесу, етичні норми та стандарти в історії бізнес-етики. вміти: користуватися базовою термінологією етики бізнесу, адаптувати теоретичний та практичний матеріал до сучасних умов ринку, вирішувати проблеми ділового життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури. - Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук. Функціонування підприємства в умовах ринкової конкуренції. Етика і сучасне управління. Поняття мікро- та макроетики. Моральне спілкування як творчість. Вибір засобів ділового спілкування. Ділові комунікації та дііловий етикет у бізнесі. Спілкування як вид соціальної взаємодії. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання. Ділова людина та умови успішної кар’єрної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольні роботи, тести. - Підсумковий контроль (60%): залік.
Рекомендована література: 1. Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 2005. – 213с. 2. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. – М: Издательство: Дело. – 280с. 3. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2002. – 280с. 4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 168с. 5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 232с.