Іміджелогія

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.37
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Сватюк Оксана Робертівна, к.е.н., доцент Винничук Роксолана Олександрівна, к.е.н., доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - теоретико-методологічну базу іміджелогії; - історію та основні етапи розвитку іміджу; - типологію іміджу; - основні функції іміджу; - особливості імідж-технологій в організації; - принципи корпоративної культури в організації; - методи формування, реалізації, корегування іміджу в організації; - інструментарій іміджелогії; - основи іміджмейкингу; - особливості ділового іміджу. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - створювати особистий імідж; - володіти механізмами впливу іміджу образу на масову свідомість; - володіти навичками колористики та стилістики; - володіти навичками сучасного іміджмейкера зі створення іміджу фірми, корпорації крізь призму людського фактора.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Менеджмент. Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Імідж як виклик сучасного світу. Особливості процесів іміджмейкерства. Технології управління особистісним іміджем. Формування ефективного іміджу. Створення ділового іміджу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (60%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (40%): тестування, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Барна Н.В. Іміджелогія. / Н.В. Барна // К.: Університет "Україна", 2008. - 217 с. 2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. – К., 2015. 3. Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності / К.: Міленіум, 2015. – № 15. – 276 с. 4. Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури // К.: Міленіум, 2016. – № 10. – 210 с. 5. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: Навч.метод. посіб. / В. Бебик, В. Бортніков, Л. Дегтярьова, А. Кудряченко; За заг. ред. В. Бебика. – К.: ІКЦ «Леста», 2015. – 248 с. 6. Луньов О. Формування власного позитивного іміджу. – К.: Ін-т громад. суспільства, 2018. – 70 с. 7.Створення іміджу https://github.com/hkalant/awesome-edtech-tools#image-creation
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).