Матеріалознавство в проєктуванні інтер'єрів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.82
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Бродський Микола Олександрович, к.т.н., доц. Гладишев Дмитро Геннадійович.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Основи дизайну предметного середовища Кореквітизи: 1. Матеріалознавство в проектуванні інтер’єрів (КП) 2. Проектування інтер’єрів
Короткий зміст навчальної програми: Матеріали та вироби – класифікація та вимоги, їх властивості. Матеріали та вироби з природного каменю. Матеріали та вироби з деревини. Керамічні матеріали та вироби. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів. Матеріали та вироби з металів. Штучні камені -матеріали та вироби на основі мінеральних зв’язних речовин. Залізобетонні конструкції та вироби. Матеріали та вироби на основі полімерів та інших високомолекулярних органічних речовин. Матеріали та вироби для зовнішнього оздоблення будинків та споруд. Матеріали та вироби для внутрішнього оздоблення будинків. Матеріали та вироби для влаштування підвісної стелі та підлоги. Матеріали для ландшафтної архітектури. Вироби і матеріали для будівництва шляхів, площ, хідників, огородження території та інше. Матеріали та технології декоративно-прикладного мистецтва. Прилади та вироби для систем водопостачання та каналізації,обігріву та охолодження, штучного освітлення. Автоматичні пристрої керування приладами будинку, охоронна та протипожежна сигналізації. . Матеріали майбутнього та нанотехнології.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (лабораторні роботи) – 40 балів, Підсумковий контроль (екзамен) – 60 балів. Всього – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Пушкарьова К.К., Кочевих М. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів. – Київ, Ліра, 2018р. 2. Боброва Т.Б. Основи матеріалознавства. – К., 2016. 3. Акунова Л.Ф., Крапинин В.А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. – М., Высшая школа, 1984. 4. Ланцетти А.Г. и др. Изготовление художественного стекла. – М., Высшая школа, 1987. 5. Бакаев З.И. и др. Конструирование архитектурно-художественных изделий из метала. – М. Гос. издательство по архитектуре и градостроительству, 1950. 6. Иванова Л.А. и др. Развитие художественного и ювелирного литья. –Одесса, 2003. 7. Баранов П.И. и др. История применения драгоценных и поделочных камней. – Днепропетровск, 2002. 8. Нерейсне Н.Г. Художественные изделия из новых материалов. – М., Изобразительное искусство, 1975. 9. Велигочков Ю.Н. Монументально-декоративное исскуство в архитектуре Украины. – Киев. Будівельник, 1989. 10. Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. Матеріалознавство. – К., 2020. 11. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов и дизайнеров. – М.: Астрель, 2005. 12. Викторов А.М., Викторова Л.А. Природный камень в архитектуре. – М., 1983. 13. Гінзбург В.П. Керамика в архитектуре. – М., 1983. 14. Лисенко Л.М. Дерево в архитектуре. – М., 1984. 15. Мардер А.П. Металл в архитектуре. – М., 1983. 16. Соловьев С.П., Динеева Ю.М. Стекло в архитектуре. – М., 1982. 17. Яшевич В.Б. Бетон и железобетон в архитектуре, - М., Стройизат, 1981. 18. Айпетров Д.П., Пластмассы в архитектуре. – М., Стройиздат, 1981. 19. Двойникова Е.С. Художественные работы по дереву. – М., Высшая школа. 1972. 20. Сысоева Н.И. Декоративные ткани в интерьере. – М., Легкая промышленность, 1966.

Матеріалознавство в проєктуванні інтер'єрів (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.83
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Франків Р. к. арх., доц.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - аналізувати проектнезавдання і його дизайнерський потенціал; - вміти проводити перед-проектні дослідження, вивчати типологічно схожі зразки та давати їм фахову оцінку; - володіти навиками раціонального формуваннятривимірного простору, надавати йому художніх якостей узгоджених з контекстом; - знати нормативні параметри облаштування простору невеликого закладу харчування; -володіти досвідом варіативного проектування, вмінням порівнювати та обирати кращі зразки;6.виконуватикомплект проектних матеріалів, а саме креслень та демонстраційних візуалізацій; -володіти професійним понятійним і термінологічним апаратом та вміннями пояснити переваги свого проекту. ПРНВ1.2.Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища ПРНВ1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Композиція та формотворення у дизайні, ч.2 Основи проектної та комп’ютерної графіки, 2 Основи дизайну предметного середовища Основи дизайну предметного середовища КП Матеріалознавство у проектуванні інтер’єрів
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Матеріалознавство у проектуванні інтер’єрів (КП)» є складовою фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища), яка в загальному охоплює 90 годин в яких структурно передбачена також самостійна робота. Дисципліна покликана вдосконалити практичні вміння у творення предметно-просторового середовища, надати досвід вирішення невеликого комплексного завдання. Важливою частиною предмету є застосування нормативної бази та державних стандартів, застосування знань з матеріалознавства і колористики. Гнучкі рамки завдання дають можливість використовувати командну роботу, підтримується експерименти з самодостатності та соціальної інклюзивності.
Методи та критерії оцінювання: Студент у відповідності до особливостей своєї індивідуальності може самостійно обирати стадії виконання проекту – починати з ідеї назви, образу, функції тощо. Тому порядок виконання поточних завдань має рекомендаційний характер, переслідуючи головну мету – повне виконання курсового проекту, який оцінюється у 100 балів. Для допуску до здачі курсового проекту студент не зобов’язаний здати поточні завдання. Кожна з частин роботи оцінюються у 5, 10 та 15 балів в залежності від складності. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: 1. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) ДБН В.2.2-25:2009, - Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 2. Susan J. Slotkis. Foundation of interior design. London, Laurence King Publishing Ltd. 2006 3. Олійник О., Гнатюк Л., Чернявський В. Основи дизайну інтер’єру. Київ Національний авіаційний університет, 2011. 4. Даниленко В. Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. 5. Сьомка С., Антонович Є. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання. Підручник. Київ: Ліра – К, 2018 6. Ballast D. K. Interior Construction & Detailing for Designers and Architects, Fairfax: Professional Publications, 2007 7. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 204 с. 8. Норман Дональд А. Емоційний дизайн. Чому ми любимо (або ненавидимо) речі довкола нас, Київ: ArtHuss, 2019 9. Франків Р.Б., Янів А.Ю. Трансформація образоформуючої ролі декоративного освітлення в сучасному дизайні// Вісник харківської державної академії дизайну та мистецтв – Х.: ХДАДМ, 2011, №3. –С.82-84 10. Грицюк Л., Пекарчук О. Інтер'єр: альбом-посібник до лекц. курсів "Сучасні оздоблювальні матеріали та аксесуари в інтер'єрі", "Проектування елементів інтер'єру". Ч.ІІ - Львів : Львівська політехніка, 2011