Риторика

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.48
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доц. Литвин Оксана Григорівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ознайомитися зі здобутками світової риторики; знати основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні; опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування; вміти аналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі; ? знати відмінності між різними видами промов; ? осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу; ? володіти навичками ведення нарад, дискусій, виголошення промов;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль – 100 балів ( усне опитування, контрольні роботи)
Рекомендована література: 1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с. 2) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с. 3) Тестові завдання з риторики для студентів / уклад. З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Г.Л. Вознюк, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015, – 44 с. 4) Підготовка до публічного виступу: метод. рекомендації з риторики / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014, – 56 с.