Соціологія конфлікту

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.51
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.політ.н., доцент Школяр Мар’яна Володимирівна.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: сутність, типи, структуру, етапи розвитку, особливості запобігання та вирішення соціальних конфліктів; • вміти: визначати генетичні, динамічні, структурні, типологічні та функціональні характеристики конфлікту; розробляти систему профілактики конфліктів; забезпечувати умови розвитку громади та організації, спроможної запобігати конфліктам та розв’язувати їх.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Конфлікт як соціальний феномен. Атрибути та функції конфлікту. Типи конфліктів. Структура конфлікту. Динаміка конфлікту. Система управління соціальними конфліктами. Профілактика та розв’язання конфліктів.
Методи та критерії оцінювання: робота на практичних заняттях, презентація індивідуального завдання (60 %) ; залікова контрольна робота (40%).
Рекомендована література: • Гірник А.М. Основи конфліктології. Навчальний посібник для студ.вищ. навч.закл. – К.: Києво-Могилянська академія. – 2010. – 222с. • Крутінь Г.І., Чубур Н.В. Соціологія конфлікту: практикум. – К.: КНЕУ, 2007. – 152 c. • Соломатина Е.Н. Социология конфликта: Учебное пособие для вузов.- М.: Академический Проект; Альма Матер, 2014.- 198 с.