Бізнес-аналіз

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц.. Гринів Тетяна Теодозіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти: комплекс базових знань з бізнес аналізу; основні формули та методи розрахунку показників, що застосовуються в процесі економічного аналізу і планування діяльності підприємства; уміти: ефективно застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, зокрема, при аналізуванні виробничих та управлінських процесів на підприємстві; а також розв’язувати задачі, пов’язані як із окремими сферами діяльності підприємства, так і комплексні задачі, які відображають діяльність підприємства в цілому
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: Вступ до фаху "Облік і оподаткування" – кореквізити: Теорія економічного аналізу
Короткий зміст навчальної програми: У курсі «Бізнес аналіз» розглядаються такі теми: Аналіз видів підприємства та особливості управління підприємницькою діяльністю. Аналіз організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Алгоритм започаткування підприємницької діяльності. Обгрунтування вибору моделей фінансування бізнесу. Аналіз беззбитковості діяльності підприємства. Аналіз моделей (форм) організації обліку діяльності суб’єкта економічної діяльності. Обгрунтування вибору системи оподаткування підприємницької діяльності. Аналіз способів припинення підприємницької діяльності.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40%): усне опитування, виконання практичних завдань, тестування у внс, виконання контрольної роботи підсумковий контроль (60%): тестовий контроль
Рекомендована література: - Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. - Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// portal.rada.gov.ua. - Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ. - Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД «Інжек», 2007. — 320 с. - Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібн. / В.І. Довбенко, В.М. Мельник. – львів: Львівська політехніка, 2010. – 232с. - Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с. - Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз : [навч. посібник] / Г.М. Тарасюк. К. : Каравела, 2006. – 280 с..