Історико-культурна спадщина Львова

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.40
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Курдина Юлія Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • цілісні уявлення про основні етапи розвитку історії і культури міста, унікальності і цінності пам’яток культурної спадщини, їхнього історичного, культурного й естетичного значення; • усвідомлення проблем збереження і розвитку історико-культурної спадщини Львова; • володіння термінологією, навичками пошуку, збору і аналізу інформації про історико-культурні спадщину міста, • здатність орієнтації в культурному просторі міста, повноцінного використання культурного потенціалу міста • здатність розробляти різні види екскурсій з врахуванням пізнавальних та вікових особливостей екскурсантів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія державності та культури України
Короткий зміст навчальної програми: ознайомлення студентів із системою міждисциплінарних знань про історію та культурну спадщину міста Львова, із специфікою її збереження у минулому та сучасному; основні етапи розвитку історії і культури міста, унікальності і цінності пам’яток культурної спадщини, їхнього історичного, культурного й естетичного значення; закономірності та специфіка розвитку та охорони історико-культурної спадщини Львова.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (залік).
Рекомендована література: 1. Бадяк В. Пам’яткоохоронна історія Львова. — Львів : ЛНАМ, 2014. — 160 с. 2. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. — Львів: Центр Європи, 2005; друге, змінене видання 2016. — 184 с. 3. Вербицька П. В., Курдина Ю. М. Історико-культурна спадщина Львова: конспект лекцій для студентів спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» та для студентів інших спеціальностей (курс за вибором). - Львів, : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 108 с. 4.Від Реальної школи до Львівської політехніки: нариси з історії Львівської політехніки (1816 – 1918) / упор. О.В.Шишка; за ред.. Ю.Я.Бобала; Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 440 с. 5.Зіморович Б. Потрійний Львів: Lеороlis Тгірlех / Громадська організація “Інститут Львова”; перекл. з лат. Н. Царьової; коментарі І. Мицька; редактор О. Шишка. – Львів: Центр Європи, 2002. – 224 с. 6.Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Наук. Ред Я. Ісаєвич, Р. Шуст; перекл. з польськ. І. Сварника; коментарі М. Капраля; ред. О. Шишки, Ю. Бірюльова. – Видання друге, виправлене і доповнене. – Львів: Центр Європи, 2006. – 602 с. 7.Ісаєвич Я. Львів: Сторінки історії /Я.Ісаєвич. – Львів.: ЛА “Піраміда”, 2005. – 128 с. 8. Францішек Яворський, адам Краєвський, Александр Чоловський Львів Давній. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. – 256 с. 9.Risch W.-J. Ukrainian West: Culture and the Fate of Empire in Soviet Lviv / W.-J. Risch // Harvard Historical Studies, 2011. – Volume 173. Аvailable at https://networks.h-net.org/node/22277/reviews/23078/first-risch-ukrainian-west-culture-and-fate-empire-soviet-lviv 10.Zlobina T. Cultural markers of Ukrainian public space: mixture and instability. The city of Lviv case / T. Zlobina // Crossroads Digest. - 2007. - № 2. - Р. 85 - 98.