Живопис, рисунок, скульптура, частина 5

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.60
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач - Челомбітько Ольга Іванівна.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати професійну термінологію, щодо процесу художньої творчості; - Знати основи малярської зображувальної грамоти , основи рисунку та композиції, опанувати практичні методи та різні техніки живопису (гуаш, акварель, акрил), розвивати вміння бачити різноманіття форм та кольорів . - Вміти навчитися усвідомлено бачити трьохмірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними засобами та технічними прийомами; вивчити різні ракурси освітлення та їх вплив на колір і тон. - Вміти на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, розумінні кольорового середовища реалістично та переконливо зображати дійсність, навчитися художньому відбору та інтерпретації зображуваного , декоративному трактуванню. - Мати творчий підхід до самостійного пошуку їдей в поставлених конкретних практичних завданнях, формувати образне мислення і уявлення, розвивати почуття колориту,мистецьке чуття та естетичний смак та дальшої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Живопис , частина 1-4, - Рисунок, частина 1-4, - Основи композиції та формотворення, - Основи макетування та скульптури. кореквізити: - Рисунок, частина 5.
Короткий зміст навчальної програми: - Натюрморт з гіпсовою маскою на бокове освітлення (монохромія,просте рішення). - Натюрморт з античною головою на чіткому кольоровому фоні,(монохромне рішення). - Декоративна композиція на основі попередніх натюрмортів.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать – М.1961. 2. Радлов Н.Э. Рисование с натуры – Л.1978. 3. Шпак В.О. Основи живопису. Акварель. Навчальний посібник. - 2013 4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи . – Рипол Классик, 1959 5. Могилевцев В.А. Основы живописи. – 4арт, 2012 6. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. – Д. Аронов, 2004 7. Жердзицкий В.Є. Живопис. Техніка і технологія . – Харків 2006.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).