Психологія дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.57
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Олешко Олена Петрівна кандидат архітектури, доцент
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Філософія, Історія мистецтва, архітектури і дизайну Супутні дисципліни: Інтерактивний дизайн, Теорії комунікацій у масовій культурі.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Психологія дизайну» є однією з обов’язкових дисциплін професійної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності «Дизайн». В результаті вивчення дисципліни студент може оволодіти знаннями про природу особистісних явищ у професійній діяльності, отримати теоретико-методологічні знання про психологію творчості, ознайомитись із закономірностями творчого процесу людей та розвитку творчого потенціалу особистості та застосувати набуті знання у своїй професійній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання чотирьох завдань та 60 балів за підсумкову науково-дослідну роботу. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Баклицький І. О. Психологія праці: підруч. / Баклицький І. О. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с. 2. Балл Г. О. Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / Г. О. Балл, М. В. Бастун, В. І. Гордієнко та ін. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с. 3. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб. / Т.В.Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с. 4. Карпенко Г. В. Психологія праці та вибір професії : навч.-метод. посіб. / Карпенко Г. В. – Суми : Університетська книга, 2008. – 168 с. 5. Клименко В.В. Психологія творчості. - К: Центр навчальної літератури, 2006. -480 с. 6. Малхазов О. Р. Психологія праці : навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 2008. – 168 с. 7. Психологія праці : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, Н. Ю. Воленюк, О. О. Солтик; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 191 с. 8. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості – К.: ІЗМН, 1996. – 235 с. 9. Роменець В. А. Психологія творчості :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.А. Роменець. – К.: Либідь, 2004. – 288 с. 10. Траверсе Т. М. Психологія праці: навч.-метод. посіб. / Траверсе Т. М. – К.: ІПО Київського нац. у-ту імені Тараса Шевченка, 2004. – 116 с.