Дизайн предметно-просторового середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.77
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх. доц. Оконченко Ольга Михайлівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: За професійним спрямуванням (ПРНВ) ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. Комунікація (КОМ) КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4 Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5 Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи дизайну предметного середовища • Основи ергономіки • Матеріалознавство в галузі дизайну кореквізити: • Проектування інтер'єрів • Концептуальний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Методична організація процесу архітектурно-дизайнерського проектування. Дизайн предметно-просторового середовища відкритого громадського простору міста. Об'єкти дизайн-діяльності з функціонально-естетичної організації відкритого громадського простору міста. Виконання передпроектного аналізу предметно-просторового середовища відкритого громадського простору міста (вулиці або площі) з пропозицією підвищення рівня комфортності середовища засобами дизайну. Виконання ескізної концепції багатофункційного елементу дизайну в урбаністичному середовищі. Дизайн житлового, навчального та ігрового предметно-просторового середовища. Виконання ескізної концепції дизайну огороджуючих поверхонь заданого приміщення з показом об’ємно-просторового вирішення меблів та обладнання у заданому приміщенні.
Методи та критерії оцінювання: • Методи діагностики знань: практична перевірка активності студента у процесі виконання завдань практичних занять, перевірка завершених завдань, заслуховування доповідей за результатами контрольної роботи, тестовий контроль засвоєння теоретичного матеріалу у віртуальному навчальному середовищі. • Критерії оцінювання: поточний контроль завдань 50%, підсумковий контроль (тестовий контроль і контрольної робота) - 50%.
Рекомендована література: 1. Лисенко О.Ю. Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” / Укл.: Лисенко О.Ю. – Львів: Растр, 2012 р. – 150 с. 2. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 228 с. 3. Петришин Г.П. Архітектурне проектування: початковий курс. Підручник для студентів всіх спеціальностей базового напряму 6.1201 “Архітектура” / Г.П. Петришин, М.М. Обідняк. – Львів: Видавництво „РАСТР 7”, 2010. – 272 с. 4. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. - Харків: ХДАДМ, 2003. - 320 с 5. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін.. Основи дизайну архітектурного середовища.– К.: КНУБА, 2010 6. The Urban Design Reader. Edited ByMichael Larice, Elizabeth Macdonald. Pub. Location London Imprint Routledge. 2012. Pages660. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780203094235 7. Urban Design Futures. Edited ByMalcolm Moor, Jon Rowland. Pub. Location London Imprint Routledge. 2006. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780203601723 8. Fabrizio Ceschin, Idil Gaziulusoy. Design for Sustainability. A Multi-level Framework from Products to Socio-technical Systems. Pub. Location London Imprint Routledge. 2019. Pages186. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780429456510 9. Place, Pedagogy and Play. Participation, Design and Research with Children. Edited ByMatluba Khan, Simon Bell, Jenny Wood. Pub. Location London Imprint Routledge. 2020. Pages248. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780429023477