Декоративно-ужиткове мистецтво

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.63
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц., канд. мист. Мотиль Романа Ярославівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Володіти знаннями про художні ремесла України та морфологію як систему видів декоративно-ужиткового мистецтва; 2. Засвоїти знання про семантику давніх знаків і орнамент як мистецький вияв високорозвиненого народного досвіду; 3. Володіти знаннями мистецтвознавчого аспекту теорії традиції; 4. Здатність аналізувати локальні й загальнонаціональні традиційні особливості і прийоми декорування мистецьких творів ужиткового характеру та використовувати їх у дизайнерській діяльності; 5. Володіння знаннями про основні мистецькі центри, відомі музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Україні, колекції творів українського ДУМ у збірках художніх музеїв; 6. Здатність орієнтуватися в основних вітчизняних і світових сучасних тенденціях розвитку всіх видів декоративно-ужиткового мистецтва. Результати навчання ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньопроектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: Комунікація (КОМ): КОМ1. Уміння , включаючи усну та письмову комунікацію українською таіноземною мовами (англійською, німецькою, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальних рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ): АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: • «Композиція та формотворення у дизайні» • «Історія мистецтва, архітектури і дизайну»; • «Основи проектної та комп’ютерної графіки»; • «Основи дизайну предметного середовища»; • «Інтерактивний дизайн»; • «Матеріалознавство в проектуванні інтер’єрів» • «Дизайн предметно-просторового середовища» Супутні і наступні навчальні дисципліни: • «Живопис, рисунок, скульптура»; • «Стилістика в інтер’єрі»; • «Технічний та авторський супровід дизайн-проектів інтер’єрів»; • «Проектування інтер’єрів»; • «Концептуальний дизайн (курсовий проект)»; • «Маркетинг та менеджмент у дизайн-проектуванні»; • «Теорія та методика в дизайні предметного середовища»
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Декоративно-ужиткове мистецтво» є одним з базових у підготовці фахівців за спеціальністю «Дизайн середовища». Цей курс має на меті дати студентам основні знання з теорії декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних структур об’ємно-просторових творів, а також декоративної та зображальнопластичної композиції. Декоративно-ужиткове мистецтво розглядається як важлива художньо-декоративна цінність, що виконує численні функції: пізнавальну, естетичну, комунікаційну, ужиткову.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, оцінювання графічних робіт. - Підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма.
Рекомендована література: Базова 1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів : Світ, 1992. – 272 с. 2. Болюк О. Художнє дерево у церквах (за матеріалами західних областей України) / Олег Болюк. – Львів: ІН НАНУ, 2020. – 520 с. 3. Верещинська Ж., Мотиль Р. Способи інтерпретації поліської орнаментики в сучасному інтер’єрі // Актуальні питання наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Видавничий дім «Гельветика». 2021. Вип. 45. т. 1. С. 33—39. 4. Голубець Г. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво м в музейних колекціях Львова (1950-1990-ті роки) / Галина Голубець. – Львів : Колір-ПРО, 2015. – 240 с. 5. Глушко М. Історія народної культури українців : навч. посібник / Михайло Глушко. – Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 416 с. 6. Грималюк Р. Вітражі Львова / Ростислава Грималюк. – Львів, 2004. – 240 с. 7. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 1. А-К. – Львів : Афіша, 2000. – 366 с. 8. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2. Л-Я. – Львів : Афіша, 2000. – 399 с. 9. Історія декоративного мистецтва України у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2007 – 2012. 10. Захарчук-Чугай Р. В. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. / Раїса Захарчук-Чугай. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 336 с. 11. Мала енциклопедія українського народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 832 с. 12. Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХ ст. Історія. Типологія. Художні особливості / Романа Мотиль. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. – 207 с. 13. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Інтер’єрні тканини. (за матеріалами західних областей України) / Олена Никорак – Львів, 2004. – 584 с. 14. Селівачов М. Лексикон української орнаментики / Михайло Селівачов. – Київ, 2013. – 400 с. 15. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVI–ХХ ст. / Михайло Станкевич. – Львів : ІН НАН України, 2002. – 480 с.: іл. 16. Станкевич М. Етноестетика / Михайло Cтанкевич. – Івано-Франківськ-КиївЛьвів, 2020. – 275 с. 17. Федорчук О. Традиція бісерного оздоблення народної ноші українців (на матеріалах західних областей України) / Олена Федорчук. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2021. – 320 с. 18. Шмагало Р. Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал / Ростислав Шмагало. – Львів : Апріорі, 2015. – 420 с. 19. Шмагало Р. Т. Енциклопедія художньої культури / Ростислав Шмагало. – Львів : ЛНАМ, 2013. – 520 с., іл. 20. Юрченко І. А. Гуцульська різьба. Візуально-морфологічні закономірності орнаменту. Теорія і практика / Ігор Юрченко. – Львів: В-во Львівська політехніка, 2011. – 372 с. Допоміжна 1. Базилевич В. В. Дизайн художнього металу в архітектурному середовищі // Вісник ХДАДМ. – 2004. – № 2. – С. 37–42. 2. Боньковська С. М. Ковальство на Україні (ХІХ — початок ХХ ст.) / Софія Боньковська. – Київ : Наукова думка, 1991. – 110 с. 3. Врочинська Г. В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть. / Ганна Врочинська – Київ, 2015. Ч. 1; Ч. 2. 4. Галишич Р. Я. Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ ст. : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Галишич Руслан Ярославович ; Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – 287 с. 5. Герус Л. Українська народна іграшка. / Людмила Герус. – Львів, 2004. – 263 с. 6. Горинь Г. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Ганна Горинь. – Львів, 2016. – 256 с. 7. Гургула І. Народне мистецтво Західних областей України. / Ірина Гургула. – Київ: Мистецтво, 1966. – 80 с. 8. Жолтовський П. Художній метал. Історичний нарис. / Павло Жолтовський. – К., 1972. – 112 с. 9. Захарчук-Чугай Р. В., Антонович Є. А. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник. – К. : В-во Знання, 2012. – 342 с. 10. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ – першої пол. ХХ ст. / Галина Івашків. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2007. – 543 с., іл. 11. Колупаєва А. В. Українські кахлі ХVIII – початку ХХ ст. (Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість.) / Агнія Колупаєва. – Львів : ІН НАН України, 2006. – 384 с. 12. Коростель Т. І., Петровська Ю. Р. Використання елементів екостилю в житловому середовищі // The 6th International scientific and practical conference “Perspective directions of science and practice” Athens, Greece 2020. – 294 p. – Pp. 31–33. 13. Мер’є О. Застосування художнього металу в архітектурі дерев’яних сакральних об’єктів латинського обряду Галичини кінця XVII – першої половини ХХ століть // Народознавчі зошити. Інститут народознавства НАНУ. № 5–6 (71–72), вересень–грудень. – Львів, 2006. – С. 683–689. 14. Нариси з історії декоративно-ужиткового мистецтва / голов. ред. Я. Запаско. – Львів., 1969. 15. Петрякова Ф. С. Українське гутне скло. / Фаїна Сергіївна Петрякова. – Київ : Наукова думка, 1975. – 160 с. 16. Радомська В. Р. Поліхромії в дизайні інтер’єрного середовища церков (на прикладі монументальних стінописів Модеста Сосенка) // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 34. – К., 2020. – С. 173–180. 17. Радомська В. Р. Фрактальна геометрія в структурі стінописів інтер’єрного простору (на прикладі поліхромій Модеста Сосенка) // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 30. Т. І. – Дрогобич, 2020. – С. 212–217. 18. Скарби музею етнографії та художнього промислу ІН НАН України: 3 альбом / упорядники С. Павлюк, Р. Чмелик. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2005. 19. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців. / Галина Стельмащук. – .Київ, 1993. – 240 с. 20. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. / Галина Стельмащук. – Львів, 2019. – 255 с. 21. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. / Олена Федорчук– Львів : Свічадо, 2007. – 119 с. 22. Чугай Р. В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. / Чугай Раїса Володимирівна. – К.: Наукова думка, 1979. – 141 с. Інормаційні ресурси: 1.Віртуальне середовище НУ «Львівська політехніка»