Рекламний дизайн і копірайтинг

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.100
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміння основних понять та термінів в рекламі; проектно-графічних засобів та отримання навиків праці із проектним матеріалом, об’ємом, формою, простором, предметно-естетичними засобами гармонізації формально-логічних об’єктів рекламного дизайну; законів композиційного синтезу, засобів гармонізації, знакових систем в рекламному дизайні; розуміння ролі символу, знака та образу в рекламному дизайні; розуміння основ художнього формування елементів фірмового стилю та рекламного образу; комплексного розуміння художнього формування реклами та предметно-просторового дизайну. Оволодіння методикою пошуку та аналізу інформації з різних джерел масової культури. породжувати нові рекламні та візуально художні ідеї (креативність). Вміти робити композиційну побудову об’єктів рекламного дизайну. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи на конкретних рекламних носіях, зокрема в галузі поліграфії. Вміти аналізувати знакові структури, які мають відношення до масового мистецтва; аналізувати твори рекламного дизайну; вибирати в залежності від вимог конкретної проектної задачі найбільш доцільні варіанти художнього формотворення і найбільш доцільні структурні типи знакових систем для реалізації рекламного задуму; підбирати оптимальні рекламні носії для реалізації рекламного повідомлення; вміти графічними засобами художнього вираження створювати рекламний образ товару. ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. Комунікація. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність. АіВ1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4 Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5 Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Основи дизайну предметного середовища Основи візуальних комунікацій Рисунок, живопис, частина 3, 4 Супутні і наступні навчальні дисципліни Інтерактивний дизайн Психологія дизайну Теорія комунікацій в масовій культурі
Короткий зміст навчальної програми: В основу навчальної дисципліни послідовно закладені висвітлення головної теми дизайну реклами та допоміжні теми теоретичних та практичних положень, зокрема, з теорії комунікацій та з методик графічного дизайну, що розкривають основні закономірності дизайн процесу в рекламній справі. Теоретичний курс формує базу знань для студента з метою повноцінного розуміння методів проектування складних систем знаково-образної мови графічного та мультимедійного дизайнів для рекламних завдань. Теоретичний курс містить теми, що висвітлюють структуру і композицію рекламного повідомлення; поняття змісту та форми рекламного повідомлення; кодування інформації рекламного повідомлення. Креатив в рекламі; когнітивні, аффективні, конативні та суггестивні аспекти рекламного впливу; символіку архетипів в рекламі; систему знаків, символів та образів у візуальній ідентифікації; художньо-образний та комунікаційний розгляд елементів фірмового стилю. Мета практичних занять – навчити студентів на практиці застосовувати отримані теоретичні знання в галузі масової комунікації та в рекламі товарів різного призначення. Познайомити студента з різноманітними методами та засобами рекламного дизайну, способів його реалізації у комп’ютерній графіці, для створення комплекту рекламної поліграфічної продукції (рекламний дизайн харчового продукту). Вивчення та засвоєння практичних навиків курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук ідей та розробку оригінальних стратегій щодо виконання поставлених конкретних практичних завдань в галузі реклами та візуальних комунікацій.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за відповіді на питання теоретичного курсу та за виконання індивідуальних графічних завдань та підсумкової курсової роботи - аудиторна та самостійна робота. Теоретичний курс - 30%, практичні поточні заняття - 20%; курсова графічна робота альбом з рекламною дизайн пропозицією - 50%.
Рекомендована література: 1. Веркман Д. К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1986. 2. Кенинг Т. Психология рекламы (пер. с немецкого). М., 1925, - 271 с. 3. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007. 4. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 5. Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. 6. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 7. Лебедев А.Н. Зигзаг удачи или точные технологии? Психологическая экспертиза наружной рекламы: проблемы и методы. Рекламный мир, №8(47), 1996. 8. Лебедев А.Н. Психология российской рекламы: а нужен ли рекламисту потребитель? Маркетинг и маркетинговые исследования в России, №1, 1996. 9. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. М., Академия, 1995, - 144 с. 10. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, - 550 с. 11. Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., Гостехиздат, 1925, - 36 с. 12. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 13. Мокшанцев. Р. И. Психология рекламы. – Москва, Новосибирск, 2002. 14. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 15. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981.

Рекламний дизайн і копірайтинг (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.102
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Засвоїти основні теоретичні положення функціонування реклами в культурному просторі та практичне проектування головних елементів візуальної комунікації в поліграфічній продукції та в мультимедійному просторі; основні поняття та терміни в рекламі та у рекламному дизайні; підготовка студентів до освоєння проектно-графічних засобів, які використовуються в рекламному дизайні; розуміти роль символу, знака та образу в рекламному дизайні; розуміти основні засади художнього формування елементів фірмового стилю та рекламного образу; комплексне розуміння художнього формування реклами та предметно-просторового дизайну. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів рекламного дизайну. Вміти виконувати проектні завдання пов’язані із рекламним дизайном.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи дизайну візуальних комунікацій; Рисунок, живопис, частина 1, 2; Основи композиції і формотворення частина 1, 2; Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 1; Проектування, частина 1.
Короткий зміст навчальної програми: В основу дисципліни послідовно подані теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності процесу проектування в рекламній справі. Теоретична частина містить ознайомлення студентів з теорією розвитку реклами та з основними каналами передачі рекламної інформації; ознайомлення із основними типами цільової аудиторії; з основами функціонування реклами, яке залежать від виду виробника та товару. З закономірностями поетапного і методичного ведення розробки рекламного дизайну. Курс розкриває знання як формувати компоненти рекламної інформації в основних видах поліграфічної та мультимедійної продукції; з методикою виконання проектних завдань пов’язаних із рекламним дизайном. Практична частина курсу представляє завдання з дизайну рекламної продукції харчового продукту та його виробника, розробку системи знаків і образів ідентифікації, слоганів, текстів, корпоративного героя, образу товару. Флаєр, буклет, брендбук.
Методи та критерії оцінювання: Курс лекцій, практичні заняття та курсова графічна робота оцінюються комплексно. Поточний контроль лекції (семінари) – 20%. Підсумковий контроль – тести, усні відповіді, презентація рекламної дизайн ідеї - 30%, курсова робота - розробка системи знаків та рекламних образів на обрану тему - 50%.
Рекомендована література: 1. Веркман Д. К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1986. 2. Кенинг Т. Психология рекламы (пер. с немецкого). М., 1925, - 271 с. 3. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007. 4. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 5. Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. 6. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 7. Лебедев А.Н. Зигзаг удачи или точные технологии? Психологическая экспертиза наружной рекламы: проблемы и методы. Рекламный мир, №8(47), 1996. 8. Лебедев А.Н. Психология российской рекламы: а нужен ли рекламисту потребитель? Маркетинг и маркетинговые исследования в России, №1, 1996. 9. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. М., Академия, 1995, - 144 с. 10. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, - 550 с. 11. Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., Гостехиздат, 1925, - 36 с. 12. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 13. Мокшанцев. Р. И. Психология рекламы. – Москва, Новосибирск, 2002. 14. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001.