Теорія комунікацій в масовій культурі

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.64
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати види спілкування які реалізуються через вербальні і невербальні інформативні форми з метою ефективного передавання та одержання інформації. Розуміти семантичну методику класифікації знаково-образної системи комунікації та її вираження у дизайні візуальних комунікацій у композиційній побудові образу. З’ясувати особливості значення феномену масових комунікацій у розвитку матеріальної культури. Розглянути комунікативні характеристики об’єктів дизайну. Простежити закономірності формування, в контексті графічного та предметно-просторового дизайну, знаків візуального повідомлення, ідентифікації та навігації. Виявити закономірності впливу художнього формотворення на середовище графічних та предметно-просторових систем. Виявити механізми впливу фактору візуальної комунікації на формування дизайну предметного середовища. Зрозуміти візуально-комунікативні та художньо-композиційні особливості формування об’єктів графічного дизайну та дизайну середовища. Знати специфіку каналів візуального повідомлення, переваги, недоліки бар’єри сприйняття інформації та головні види дизайну, які забезпечують ефективну соціальну комунікацію. Вміти комплексно осмислювати та формувати дизайн, який засобами візуальної комунікації досягає контакту адресата. Формувати знакову, образну та символічну систему, яка оптимально пристосовується до мультимедійних, поліграфічних та рекламних каналів комунікації. Загальні компетентності. ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК5. Здатність працювати в команді. ЗК7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності. КС4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності. КС6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). КС11.Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. Результати навчання за професійним спрямуванням. Блок 2: Дизайн візуальних комунікацій. Програмні результати навчання. ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Основи візуальних комунікацій і комп’ютерної графіки Основи дизайну предметного дизайну Інтерактивний дизайн Супутні і наступні навчальні дисципліни Типографіка і шрифти Дизайн друкованих видань Рекламний дизайн і копірайтинг
Короткий зміст навчальної програми: Об’єктом вивчення є знакова, образна та символічна структура візуальної комунікації в масовій культурі. Методика розгляду предмету теорії комунікацій полягає у поєднанні способів соціального, маркетингового, рекламно-комунікативного та художньо-композиційного аналізів. Візуальна комунікація є глобальним явищем формування соціально виробничих та споживчих цінностей, що визначають рівень матеріальної культури, і визначає характер дизайну візуальних комунікацій, дизайну предметно-просторового середовища міста, інтер’єрів громадських споруд, зовнішньої реклами, дизайну вітрин, інсталяцій та та експозицій. Розглядається розвиток масової культури та масового мистецтва, їх головні види і їх залежність від фактора візуальних, вербальних та художньо-образних комунікацій. Вивчаються знак індекси, іконічні знаки та знаки символи їх тлумачення з позиції теорії семантики. Розглядаються такі психологічні фактори, що впливають на ефективну комунікацію, як: увага, цікавість, бажання і дія та головні принципи гештальту цілісного образу художнього формоутворення. Вони визначають характер як комунікації, так і графічного та предметно-просторового дизайнів. Детально розглядаються художньо-композиційні чинники комунікації в масовому мистецтві, такі як: ієрархія візуального впливу, лаконічність, ритм та контрастність, метафора, які, одночасно, є і визначальними факторами формування графічного та дизайну середовища. Простежується феномен художньої комунікації, яка є головним критерієм дизайну та розвитку матеріальної культури в умовах глобальної інформаційної інфраструктури постіндустріального суспільства. Практична частина дисципліни представляє дизайн інформаційного буклету, програми, плакату та веб-сторінки на конкретну соціальну або комерційну подію.
Методи та критерії оцінювання: Курс лекцій, практичні заняття та курсова графічна робота оцінюються комплексно. Поточний контроль лекції (семінари) – 20 %. Підсумковий контроль – тести, усні відповіді - 30%; реферат на зазначену тему, презентація ідеї, - 50%.
Рекомендована література: 1. Goodman N. Languages of Art an Approach to a Theory of Symbols. — The Bobbs-Merrill Company, INC. A Subsidiary of Howard W. Sams & Co., Inc. PUBLISHERS: INDIANAPOLIS, NEW YOBS, KANSAS CITY. — 277 p. 2. Otto G. Ocvirk Robert E. Stinson Philip R. Wigg Robert O. Bone David L. ART FUNDAMENTALS: THEORY AND PRACTICE, 1998, — P. 104-106. 3. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. — Литур, 2001. — 576 с. 4. Бодрии?яр Ж. Система вещей. М.: Рудомно, 2001. — С. 177-212. 5. Бодріяр Жан. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. В. Ховхун. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. — 230 с. 6. Веркман Д. К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1986. 7. Гадамерх. Х. Актуальность прекрасного. — М.: Искусство, 1991. – С. 288. 8. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. — М.: Институт социологии РАН, 2003. — 752 с. 9. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры / Роже Кайуа; Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М.: ОГИ, 2007. — С. 43-49. 10. Карл Густав Юнг, Эрих Нойманн. Психоанализ и искусство. — М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996. — 304 с. 11. Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том 2. Мифологическое мышление. — М.; СПб.: Университетская книга, 2001. — С 120. 12. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия техн. развития: Пер. с нем. — М.: Республика,1997. — С. 15-18. 13. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 14. Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. 15. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 16. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна / Пер. Мороз. — СПб: Питер, 2012. — С.132, 160. 17. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, - 550 с. 18. Мамардашвили А., Пятигорский А. Символ и сознание. — М.: Школа, 1997. — 288 с. 19. Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., Гостехиздат, 1925, - 36 с. 20. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 21. Митчелл У. Дж.Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология / Пер. В. Дрозд. — Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. —240 с. 22. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. Сборник переводов. Под ред. Ю. С. Степанова. — М.: Радуга, 1982. — С. 37-89. 23. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. — Санкт-Петербург, 1999. — С. 46-65. 24. Пирс Ч.С. Что такое знак? // Вестн. Томского гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Политология, 2009. – № 3 (7). – С. 88–95. 25. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 26. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. 27. Хиз Дж., Поттер Э. Бунт на продажу. — М.: Издательство «Добрая книга», 2007. — 456 с. 28. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 432 с. 29. Юнг, К.Г. Символы трансформации. — М.: ACT, 2008. — 731 с.