Проєктування інтер'єрів, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.88
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Кандидат архітектури, доцент Бойко Христина Степанівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРНВ 1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішень та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ 1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно-просторового середовища. ПРНВ 1.3. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ 1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища ПРН В 1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосувавши екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1. Основи дизайну предметного середовища 2. Основи ергономіки 3. Матеріалознавство у проектуванні інтер’єрів Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Ландшафтний дизайн 2. Стилістика в інтер’єрі 3. Проектування інтер’єрів, частина.3
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Проектування інтер’єрів, частина 2» є однією з вибіркових дисциплін професійної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, бакалавр спеціальності «Дизайн». Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з архітектурно-конструктивною структурою споруди як системи, основними конструктивними елементами будівель, а також професійна підготовка студента-дизайнера до розуміння конструктивних основ проектування інтер’єрів різного функціонального призначення. Лекційні заняття – 30 год. (денна форма навчання) 1. Архітектура і конструкція. Терміни і визначення. 2. Основні відомості про будівлі та споруди. 3. Громадські будівлі. Нормативні основи проектування громадських будівель. 4. Житлове будівництво. 5. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла. 6. Промислові будівлі і споруди. Основні відомості. 7. Висотне будівництво. 8. Архітектура народного житла в Україні. Сільськогосподарські будівлі. Основні відомості. 9. Основи кліматології та мікроклімату приміщень. Основи архітектурної акустики та світлотехніки. Будівельна фізика і житловий комфорт. 10. Вимоги до будівель та їх класифікація. 11. Основні поняття про архітектурно-конструктивну структуру споруди. Основні конструктивні елементи. 12. Конструктивні схеми будівель. Основи проектування. 13. Конструктивні елементи будівлі. Фундаменти. 14. Конструктивні елементи будівлі. Стіни. Перекриття. Стелі. Підлоги. 15. Конструктивні елементи будівлі. Дахи. Покрівлі. Суміщені дахи. Будівлі із просторовими покриттями. 16. Конструктивні елементи будівлі. Вікна. Двері. Сходи. Практичні заняття – 30 год. (денна форма навчання) 1. Архітектура і конструкція. Загальна термінологія. 2. Основні відомості про будівлі та споруди. 3. Нормативні основи проектування. Громадські будівлі. 4. Нормативні основи проектування. Житлові будівлі. 5. Індивідуальний однородинний житловий будинок. 6. Промислові будівлі і споруди. 7. Нормативні основи проектування. Висотні будівлі. 8. Концепції у проектуванні індивідуального житла. 9. Схема функціонального зонування території. 10. Дизайн-коцепція фасадів 11. Побудова повздовжнього та/або поперечного розрізів. 12. Конструктивні елементи будівлі. 13. Конструктивні елементи будівлі. 14. Конструктивні елементи будівлі. 15. Конструктивні елементи будівлі. 16. Візуалізація. Масштаб.
Методи та критерії оцінювання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль Завдання: Тестування – max 30 Завдання: «Проектна пропозиція» – max 30 Завдання: Доповідь-захист – max 10 Підсумковий контроль Порядок та критерії виставляння балів та оцінок Види завдань бали Завдання: Тестування Обрати правильні відповіді із запропонованих варіантів тестів. Обсяг – 16 тем х 10 тестів. Критерії оцінки: • правильна відповідь; 30 Завдання: «Проектна пропозиція» Представити своє концептуальне вирішення об’єкту предметно-просторового середовища, пояснити архітектурно-просторову структуру та основні конструктивні елементи. Критерії оцінки: • чітке розуміння основних конструктивних елементів та їх функції; • розуміння архітектурного креслення (план, фасади, розріз, план даху, візуалізація об’єкту, масштаб); • обґрунтувати пропозицію свого варіанту концептуального вирішення та пояснити вибір основних матеріалів. 30 Завдання: Доповідь Дати коротку характеристику об’єкту, пояснити концепцію проектної пропозиції. Обсяг – 5-7 хвилин. Критерії оцінки: • розкриття змісту проектної пропозиції; • розуміння та володіння основною фаховою термінологією; • характер усного виступу, відповіді на запитання 10 Екзамен – max 30
Рекомендована література: Базова 1. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції: навчальний посібник/ Х. С. Бойко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 204 c. 2. Гнесь І.П. та ін. Однородинний житловий будинок: Навч. посібник/ І.П. Гнесь, Р.А. Рудик, І.В. Якубовський – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007.- 112 с. 3. Гнесь І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 652 с. 4. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник.-Харків: ХДАДМ, 2003.-320 с. 5. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник. Друге видання, виправлене і доповнене. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2013. – 644 с. 6. Лінда С. М., Моркляник О. І. Типологія громадських будівель і споруд Львів: Підручник. – Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 348 с. 7. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Учебное пособие.- М.: Архитектура, 2004.- 296 с. Допоміжна 1. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: Перевод с нем. – Третье изд., перераб. и дополн.: – М.: Изд-во “Архитектура-С”, 2010. – 264 с. 2. Уайт Э., Робертсон Б. Архитектура. Формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 112 с. 3. Пашковский В и др. Архитектурное проектирование жилых зданий. Учебное пособие. М.: Архитектура - С, 2016. 488 с. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Проектування інтер’єрів, частина 2» для студентів Інституту архітектури першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 «Дизайн», укладач - доц., к. арх. Бойко Х.С. Адреса інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки: https://vns.lpnu.ua/user/view.php?id=8044&course=13601 2. ДБНУ А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». – К.: Мінрегіон України, 2014. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168 3. ДБНУ Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». – К.: Мінрегіон України, 2019. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802 4. ДБНУ В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги». – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. http://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2018/08/DBN-V.1.1-7-2016.pdf 5. ДБНУ В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/V229-2018.pdf 6. ДБНУ В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення». – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_15_2015_zhitlovi_budinki_osnovni_polozhennja/1-1-0-1184 7. ДБНУ В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення». – К.: Мінрегіон України, 2019. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/V2241-2019.pdf 8. Державний Класифікатор України (ДК БС) 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд». – К.: Держстандарт України, 2000. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-00#Text 9. http://z500.com.ua/ua/; https://ua.dom4m.com.ua; https://eurohouse.ua/ua; https://chproekt.com.ua; https://www.archon.com.ua; https://www.archeton.pl; https://pracownia-projekty.dom.pl; https://www.extradom.pl;https://www.domywstylu.pl; https://lipinscy.pl; https://www.dobredomy.pl; https://archello.com/

Проєктування інтер'єрів, частина 2 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.081
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Петровська Ю. к. арх., доц, Сеньків З. ст. викл., Франків Р. к. арх. доц., Щербаков І. ст. викл.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.1.Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійсненняаналізу аналогів проектнихвирішеннята вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2.Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знанняі навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.8. Застосовувати набутізнання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. AіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проектування інтер'єрів ч.1 Проектування інтер'єрів ч.1 (КП) Основи проектної та комп’ютерної графіки, 2 Ландшафтний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Проектуванні інтер’єрів (КП)» є складовою фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища), яка в загальному охоплює 120 годин в яких структурно передбачена також самостійна робота. Дисципліна покликана вдосконалити практичні вміння у творення предметно-просторового середовища, надати досвід вирішення комплексного завдання з задіянням ландшафтного середовища. Важливою частиною предмету є застосування нормативної бази та державних стандартів, застосування знань з матеріалознавства і колористики.
Методи та критерії оцінювання: У відповідності до особливостей своєї індивідуальності, студент може самостійно обирати стадії виконання проекту – починати з ідеї назви, образу, функції тощо. Тому порядок виконання поточних завдань має рекомендаційний характер, переслідуючи головну мету – повне виконання курсового проекту, який оцінюється у 100 балів. Для допуску до здачі курсового проекту студент не зобов’язаний здати поточні завдання. Кожна з частин роботи оцінюються у 5, 10 та 15 балів в залежності від складності. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: 1. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) ДБН В.2.2-25:2009, - Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 2. Susan J. Slotkis. Foundation of interior design. London, Laurence King Publishing Ltd. 2006 3. Олійник О., Гнатюк Л., Чернявський В. Основи дизайну інтер’єру. Київ Національний авіаційний університет, 2011. 4. Даниленко В. Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. 5. Сьомка С., Антонович Є. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання. Підручник. Київ: Ліра – К, 2018 6. Ballast D. K. Interior Construction & Detailing for Designers and Architects, Fairfax: Professional Publications, 2007 7. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 204 с. 8. Норман Дональд А. Емоційний дизайн. Чому ми любимо (або ненавидимо) речі довкола нас, Київ: ArtHuss, 2019 9. Франків Р.Б., Янів А.Ю. Трансформація образоформуючої ролі декоративного освітлення в сучасному дизайні// Вісник харківської державної академії дизайну та мистецтв – Х.: ХДАДМ, 2011, №3. –С.82-84