Технічний та авторський супровід дизайн-проєктів інтер'єрів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.69
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх., доц. Березко О.В. ст.викладач Щербаков І.Л.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо- проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями) ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1 Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1 Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ2 Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі. АіВ3 Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ4 Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, а також враховувати специфіку етнодизайну в контексті культурних практик. АіВ5 Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації. АіВ6 Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи композиції • Історія мистецтв і дизайну • Теорія та методика дизайну • Основи ергономіки дизайну інтер'єру • Основи комплексного проектування предметно-просторового середовища • Типології основи проектування інтер’єрів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технічний та авторський супровід дизайн-проектів інтер’єрів» розкриває основні положення щодо практики розробки дизайн-пректів інтер’єрів і контролювання процесу втілення їх у реальність. Вивчення дисципліни допоможе студентам зрозуміти зв’язок між характером процесу проектування і реалізацією проекту. Знання надбані в процесі вивчення дисципліни повинні в значній мірі доповнити комплекс знань які студенти отримують під час курсового проектування. Дана дисципліна дозволить глибше зрозуміти майбутній фах дизайнера, а також підготує свідомість студента до творчості. У даній дисципліні докладно розглядаються такі теми як: - Дизайн-поект: цілі, завдання, етапи виконання; - Етап планування (ескіз-ідея); - Проведення натурного дослідження існуючого технічного стану об'єкту проектування: методи, порядок і послідовність; - Інженерно-технічні системи об’єкту проектування; - Електромережа і слаботочні системи об’єкту проектування; - Оздоблювальні матеріали стін, підлог, стель; - Розрахунок кошторисної вартості реалізації дизайн проекту.
Методи та критерії оцінювання: Залік (100)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд //Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 3. ДСТУ Б А.2.4-7:200 Правила виконання архітектурно- будівельних креслень. 4. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації 5. ДСТУ Б А.2.4-10-2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів