Живопис, рисунок, скульптура, частина 7

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.64
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач Кузьмич Василь Ілліч
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Рисунок, живопис, скульптура Композиція та формотворення в дизайні Історія мистецтва, архітектури і дизайну Основи проектної та комп’ютерної графіки Супутні і наступні навчальні дисципліни Концептуальний дизайн Мультимедійний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Живопис, рисунок, скульптура, частина 7» є складовою освітньо-професійної програми «Дизайн середовища», комплексної фахової підготовки студентів першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю «Дизайн». В основу дисципліни послідовно закладені теми візуальних та графічних зображень, що розкривають основні закономірності процесу вираження творчої та графічної подачі. Курс структурно включає в себе практичну та теоретичну частини. Маючи спільну мету, пов’язану із загальною підготовкою студента-дизайнера, кожна із частин має свою специфіку, котра проявляється в різній послідовності викладу й засвоєння знань в межах загальної структури курсу. За допомогою теоретичної частини, студентам надається необхідна інформація, пов’язана з проблемами графічного та живописного вираження форми та композиції предмету в сучасному середовищі. Лабораторні заняття дозволяють освоїти студентам технології зображення об’єктів навколишнього середовища, постаті людей засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання чотирьох графічних завдань. Залік є обов'язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу з «Живопис, рисунок, скульптура, частина 7» і зведений до поточних форм контролю. Лабораторні завдання підлягають періодичному перегляду з фіксацією стадії їх виконання у журналі. Оцінювання робіт відбувається після закінчення кожного завдання. Середній бал за аудиторні завдання вираховується наступним чином: сумується кількість балів за кожне із завдань та ділитися на їх кількість.
Рекомендована література: 1. Академічний живопис натюрмортів: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис». / Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 24 с. 2. Декоративний живопис: метод. вказівки до виконання аудиторних та домашніх завдань / О.М. Оконченко, О.В. Мер’є, Кузьмич В.І. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 46 с. 3. Методичні вказівки до виконання завдань з основ курсу живопису «Живопис натюрморту» / Г.Ф. Кічула. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1993. – 12 с. 4. Методичні вказівки з курсової роботи «Рисунок, живопис, скульптура» / Б.Н. Скиба, О.Й. Лясковський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 72 с. 5. Навчальні натюрморти: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» / Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1994. – 15 с. 6. Боднар О. Я . Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці та мистецтві : монографія. – Львів : Українські технології, 2005. – 198 с. 7. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с. 8. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. – 221 с. 9. Прищенко С.В. Кольорознавство: навчальний посібник. -К.: Альтерпрес, 2016. -452 с.