Стилістика в інтер'єрі

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.83
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.арх., доцент Дида Ірина Андріївна; канд. мист., старший викладач Радомська Віолетта Радіонівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Фахові компетентності професійного спрямування: ФКС1.1. Здатність провадити передпроектні дослідження та здійснювати аналіз аналогів проектного вирішення. ФКС1.2. Здатність розробляти кілька варіантів концептуальних вирішень обєктів предметно-просторового середовища. ФКС1.3. Здатність розробляти дизайн середовища предметно-просторових комплексів для будівель і споруд. У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішень та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. РН 2. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. РН 3. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. КОМ1.Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною; КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Історія мистецтва, архітектури і дизайну; Декоративно-ужиткове мистецтво Кореквізити: Проектування інтерєрів, Ч.3 (КП) Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Стилістика в інтер’єрі» розрахований на один семестр навчання та охоплює 120 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються характерні особливості різних стилів інтер’єру, методи і засоби їх формування, алгоритм стилізації автентичного першоджерела, відповідність стилю до функції приміщення та його параметрів. В практичній частині курсу проводиться систематизація та закріплення теоретичного матеріалу через виконання двох індивідуальних графічних завдань. Одне з них передбачає дизайн інтер’єру в етнічній, інше – в історичній стилістиці. Крім того, як обов’язкова умова завдання, один з інтер’єрів повинен мати громадське, а інший – житлове функціональне призначення. За власним бажанням студент обирає першоджерела для подальшої стилізації, а також те, в якому завданні проектувати житловий, а в якому – громадський інтер’єр. В основу дисципліни послідовно закладено теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності формування стилю в інтер’єрі. Завданням курсу є не лише надання відповідної інформації про вже існуючі стилі, але й оволодіння методикою сучасної інтерпретації автентичного стильового першоджерела. Вивчення курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук нестандартних рішень, опрацювання додаткових бібліографічних джерел.
Методи та критерії оцінювання: Визначення рівня знань студентів здійснюється такими методами діагностики знань: поточний контроль роботи на практичних заняттях, оцінювання кожного графічного завдання, екзамен (проходження тестового контролю у ВНС Львівської політехніки) Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання графічних завдань та 60 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: Базова. 1. Антонович Є.А.,Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ,1993. – 272с. 1. Горбик О.О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник): Ч.1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства / Олена Горбик. – К.: Видавництво Фенікс, 2017. – 148 с. 3.Горбик О.О. Історія світової середньовічної архітектури. Ч. 1.Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І-V ст.). Архітектура Візантії (V-ХV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, V-ХІІІ ст.) / Олена Горбик.- К.: Фенікс, 2015. – 224 с. 4. Зиміна С.Б. Стилі інтер‘єру: навч. посіб. / С.Б.Зиміна. – К.: Довіра, 2018 – 360 с. Допоміжна 1. Бачинська Л.Г. Архітектура житла України середини ХХ – ХХІ століть (історико-аналітичний нарис). К.: КНУБА, 2016. – 292 с. 2. Серёгин: Проекты, концепции, замыслы / Под ред. Б. Л. Ерофалова. — К.: А+С, 2018. – 352 с. 3.Чепелик В.В. Український архітектурний модерн / Упор. З.В. Мойсеєнко-Чепелик. – К.: КНУБА, 2000. – 378 с. 4.Черкес Б. С. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч. посібник / Б.С.Черкес, С.М.Лінда. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384 с. 5.Періодичні спеціалізовані видання з архітектури та дизайну інтер‘єрів.