Дизайн друкованих видань

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.103
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мельник Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ 2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ 2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ 2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ 2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ 2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ 5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Технології і матеріали у графічному дизайні Типографіка і шрифти Психологія дизайну Рекламний дизайн і копірайтинг Кореквізити: Фотографіка Фотографіка (КП) Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення вибіркової дисципліни «Дизайн друкованих видань» здобувачі першого рівня вищої освіти – бакалавра дизайну середовища оволодівають необхідним обсягом знань у галузі видавничого дизайну. На лекційних заняттях студенти вивчають історичні аспекти та сучасні тенденції у галузі дизайну друкованих видань, вивчають типологію та технічно-конструктивні особливості друкованих видань, основні способи використання композиційних, графіко-образотворчих засобів та набірно-типографічних елементів при роботі над дизайном друкованих видань різних типів. Під час практичних занять у студентів формується уміння аналізувати готову друковану продукцію, визначати особливості стилю ілюстрованих видань, порівнювати концептуальну модель та художньо-образну систему готових видань, формувати методику та організовувати власну творчу проектну роботу. Вивчення дисципліни дозволить студенту зрозуміти роль дизайнера у видавничому процесі, вивчити основні поняття та методи роботи над дизайном видання, оволодіти фаховою термінологією.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 60 балів за поточний контроль та виконання поточних завдань та 40 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Дизайн книги. Конспект лекцій для студентів Інституту архітектури, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2014. – 110 с. 2. Дизайн книжкового видання. Методичні вказівки / Укл. О. Мельник, В. Штець. – Львів, Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2018. – 32 с. Рекомендована література Базова 1. Болховитинова C. Композиция изданий: Особенности проектирования различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. М.: Изд-во МГУП, 2000. – 166 с. Режим доступу: [http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/about.htm]. 2. Буковецкая О. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку. – М.: «НТ-Пресс», 2005. – 303 с. 3. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 4. Буковецкая О. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 304 с. – (Рос. мовою). 5. Булгаков Ф. Иллюстрированная история книгопечатания и типог¬рафского искусства. СПб.: Изд-во Суворина, 1889. – 364 с. – (Рос. мовою). 6. Валуєнко Б. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – Київ: “Мистецтво”, 1976. – (Укр. мовою). 7. Герчук Ю.История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с. 8. Гиленсон П. Справочник технического редактора / П.Г. Гиленсон. – М., 1978. Гончарова Н. Композиция и архитектоника книги / Н. Гончарова. – М., 1977.. 9. Іванов С. Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 10. Керженцев П.М. Газета: Организация и техника газетного дела / П.М. Керженцев. – М.: Красная новь, 1923. – 160 с. – (Рос. мовою). 11. Лазаревский И. Полиграфсправочник для художника, автора, редактора / И. Лазаревский. – М., 1946. – (Рос. мовою). 12. Пахомов В.В. Книжное искусство / В.В. Пахомов. – М.: Искусство, 1962. – 432 с. – (Рос. мовою). 13. Рудер Э. Типографика / Э. Рудер. – Пер. с нем. – М.: Книга, 1982. – 286 с. – (Рос. мовою). 14. Сава B.I. Основи техніки творення книги. Навч. посібник. Львів: Каменяр, 2000. – 136 с. 15. Чихольд Я. Облик книги. М.:Книга, 1985. – 240 с. 16. Хелберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет, журналов, книг. – М.: Книга, 1984. – 106 с.

Дизайн друкованих видань (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.097
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мельник Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвозннавства, доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ 2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ 2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ 2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ 2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ 2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ 5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Технології і матеріали у графічному дизайні (КП) Рекламний дизайн і копірайтинг (КП) Кореквізити: Дизайн друкованих видань Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи Фотографіка
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення вибіркової дисципліни «Дизайн друкованих видань (КП)» здобувачі першого рівня вищої освіти – бакалавра дизайну середовища оволодівають необхідним обсягом знань у галузі видавничого дизайну. Під час практичних занять у студентів формується уміння аналізувати готову друковану продукцію, визначати особливості стилю ілюстрованих видань, порівнювати концептуальну модель та художньо-образну систему готових видань, формувати методику та організовувати власну творчу проектну роботу. Вивчення дисципліни дозволить студенту зрозуміти роль дизайнера у видавничому процесі, вивчити основні поняття та методи роботи над дизайном видання, оволодіти фаховою термінологією. Практична комплексна робота над курсовим проектом дозволить методично вивчити основні підходи та етапи проектної роботи – від аналізу готових видань до пошуку ідеї, формулювання концепції видання, роботи над ескізною частиною проекту та загальною композицією, роботи над ілюстраціями, створенням оригінал-макету та підготовкою видання до друку, формуванням рекламного супроводу. Курсовий проект задає один з напрямів для дипломного проектування.
Методи та критерії оцінювання: Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни. Це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці результатів виконання студентами курсового проекту. Загальна оцінка за семестр - 100 балів
Рекомендована література: 1. Дизайн книги. Конспект лекцій для студентів Інституту архітектури, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2014. – 110 с. 2. Дизайн книжкового видання. Методичні вказівки / Укл. О. Мельник, В. Штець. – Львів, Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2018. – 32 с. Рекомендована література Базова 1. Болховитинова C. Композиция изданий: Особенности проектирования различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. М.: Изд-во МГУП, 2000. – 166 с. Режим доступу: [http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/about.htm]. 2. Буковецкая О. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку. – М.: «НТ-Пресс», 2005. – 303 с. 3. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 4. Буковецкая О. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 304 с. – (Рос. мовою). 5. Булгаков Ф. Иллюстрированная история книгопечатания и типог¬рафского искусства. СПб.: Изд-во Суворина, 1889. – 364 с. – (Рос. мовою). 6. Валуєнко Б. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – Київ: “Мистецтво”, 1976. – (Укр. мовою). 7. Герчук Ю.История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с. 8. Гиленсон П. Справочник технического редактора / П.Г. Гиленсон. – М., 1978. Гончарова Н. Композиция и архитектоника книги / Н. Гончарова. – М., 1977.. 9. Іванов С. Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 10. Керженцев П.М. Газета: Организация и техника газетного дела / П.М. Керженцев. – М.: Красная новь, 1923. – 160 с. – (Рос. мовою). 11. Лазаревский И. Полиграфсправочник для художника, автора, редактора / И. Лазаревский. – М., 1946. – (Рос. мовою). 12. Пахомов В.В. Книжное искусство / В.В. Пахомов. – М.: Искусство, 1962. – 432 с. – (Рос. мовою). 13. Рудер Э. Типографика / Э. Рудер. – Пер. с нем. – М.: Книга, 1982. – 286 с. – (Рос. мовою). 14. Сава B.I. Основи техніки творення книги. Навч. посібник. Львів: Каменяр, 2000. – 136 с. 15. Чихольд Я. Облик книги. М.:Книга, 1985. – 240 с. 16. Хелберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет, журналов, книг. – М.: Книга, 1984. – 106 с.