Проєктування інтер'єрів, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.90
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх. Петровська Ю.Р.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.1.Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2.Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ 1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5.Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Проектування інтер’єрів, частина 2 Матеріалознавство в проектуванні інтер’єрів Основи ергономіки Супутні і наступні навчальні дисципліни Теорія та методика в дизайні предметного середовища Проектування інтер’єрів, частина 3 (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування інтер’єрів, частина 3» розрахований на один семестр навчання і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук виконання стилістичних завдань, вимагає від них опрацювання додаткової наукової та нормативної літератури. Теоретична частина курсу спрямована висвітлення інформації стосовно формування дизайну інтер’єрів великих громадських будівель, зокрема об'єктів транспортної інфраструктури, спортивних комплексів, кіноконцертних залів, експоцентрів, телецентрів, будівель навчальних закладів та ін. Практична робота спрямована на розроблення креативного дизайну інтер’єру знакового об'єкту транспортної інфраструктури великих міст України, а саме вестибюльну групу та зал очікування аеровокзалу, залізничного вокзалу чи автовокзалу. Використання в дизайні інтер’єру національних символів, кольорів, орнаментів, зокрема у малих архітектурних формах, скульптурі, оздоблювальних матеріалах, стане засобом акцентування національної особливості певного регіону, міста чи країни.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни на лекційних заняттях (проходженням тестового контролю у ВНС Львівської політехніки), результатів виконання ним практичної роботи, під час семестру та самостійної науково-дослідної роботи. Протягом семестру студент може набрати 30 балів за екзаменаційний контроль (проходженням тестового контролю у ВНС Львівської політехніки), 60 балів за виконання практичної роботи, 10 балів за виконання самостійного науково-дослідного завдання. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Черкес Б. С. Архітектура сучасності. остання третина ХХ –початок ХХІ століть: навч. посібник / Б.С.Черкес, С.М.Лінда. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. –384 с. 2. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. –Харків: ХДАДМ, 2003. –320с. 3. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. –224 с. 4. Проектування закладів харчування: навч. посіб. / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 184 с. — (Архітектура громадських споруд). — 169-170 с. 5. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с.

Проєктування інтер'єрів, частина 3 (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.085
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх. Петровська Ю.Р.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Проектування інтер’єрів, частина 2 Матеріалознавство в проектуванні інтер’єрів Основи ергономіки Супутні і наступні навчальні дисципліни Теорія та методика в дизайні предметного середовища Проектування інтер’єрів, частина 3 (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування інтер’єрів, частина 3» розрахований на один семестр навчання і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук виконання стилістичних завдань, вимагає від них опрацювання додаткової наукової та нормативної літератури. Теоретична частина курсу спрямована висвітлення інформації стосовно формування дизайну інтер’єрів великих громадських будівель, зокрема об'єктів транспортної інфраструктури, спортивних комплексів, кіноконцертних залів, експоцентрів, телецентрів, будівель навчальних закладів та ін. Практична робота спрямована на розроблення креативного дизайну інтер’єру знакового об'єкту транспортної інфраструктури великих міст України, а саме вестибюльну групу та зал очікування аеровокзалу, залізничного вокзалу чи автовокзалу. Використання в дизайні інтер’єру національних символів, кольорів, орнаментів, зокрема у малих архітектурних формах, скульптурі, оздоблювальних матеріалах, стане засобом акцентування національної особливості певного регіону, міста чи країни.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни на лекційних заняттях (проходженням тестового контролю у ВНС Львівської політехніки), результатів виконання ним практичної роботи, під час семестру та самостійної науково-дослідної роботи. Протягом семестру студент може набрати 30 балів за екзаменаційний контроль (проходженням тестового контролю у ВНС Львівської політехніки), 60 балів за виконання практичної роботи, 10 балів за виконання самостійного науково-дослідного завдання. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Черкес Б. С. Архітектура сучасності. остання третина ХХ –початок ХХІ століть: навч. посібник / Б.С.Черкес, С.М.Лінда. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. –384 с. 2. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. –Харків: ХДАДМ, 2003. –320с. 3. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. –224 с. 4. Проектування закладів харчування: навч. посіб. / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 184 с. — (Архітектура громадських споруд). — 169-170 с. 5. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).