Фотографіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.104
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Габрель Тарас Миколайович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Усвідомлювати базові теоретичні принципи і методи редагування графічних фотозображень та їх стилізації цифровими засобами для формування цілісності та гармонійного сприйняття. Розуміння основних засад колористичного сприйняття в фотомистецтві. Доступність сприйняття та розуміння значення символізму в фотороботах всіма культурними, етнічними гендерними та віковими групами. Знати головні типи та види цифрових растрових форматів, які забезпечують збереження та передачу фотозображень; розуміти функціонування основних моделей кольорової гармонії; закономірності поетапного і методичного ведення роботи по самовдосконаленню своїх вмінь та навичок, а також репрезентації себе як фотомитця; вміти розробляти та вдосконалювати власний унікальний стиль; знати основи стилістичного пошуку та формування об’єктів фотомистецтва як цілісного твору; усвідомлювати роль фотомистецтва у масовій культурі у всіх її формах та проявах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Типографіка і шрифти Веб-дизайн (КП) Рекламний дизайн і копірайтинг
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомити студентів з методологічними основами та методами сучасної цифрової фотографії, її історією, розвитком та формуванням як самобутнього жанру сучасного мистецтва. Всебічне впровадження цифрової техніки зумовлює активний розвиток цифрових методів обробки сигналів. Особливого розвитку в умовах сьогодення набувають методи цифрової обробки зображень, оскільки вони становлять значну частину загального трафіку мультисервісних мереж. Основні завдання дисципліни полягають у формуванні у студентів понятійного апарату та системи взаємозв’язків між параметрами фотозйомки, а також компетентностей щодо керування параметрами фотозйомки для реалізації певної задумки; формуванні базових знань щодо особливостей певних жанрів фотозйомки; формуванні компетентностей щодо доопрацювання фотографії у графічному редакторі: ретуш, корекція кольору та тону, підготовка для подальшого друку чи публікації в мережі.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за відповіді на питання теоретичного курсу та за виконання індивідуальних графічних завдань (аудиторна та самостійна робота). Теоретичний курс 30% практичні поточні заняття 20%; курсова графічна робота фотоальбом 50%
Рекомендована література: 1. Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності / В. Беньямін ; [пер. з нім. Ю. Рибачук, Н. Лозинська]. // Вибране. – Л. : Літопис, 2002. – С. 53–97. 2. Біблер В. С. Мислення як творчість/В.С. Біблер. - Рига, 1985. 3. Ворон Н. Жанри фотожурналістики: Навч. Посібник - М., 2012. - 145с. 4. Джефрі Бетчен Вогонь бажання. Зародження фотографії. – Київ: Родовід, 2019. – 248 с. 5. Джон Тегг Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії. – Київ: Родовід. 2019. – 248 с 6. Зражевська Н. І. Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль / Н. І. Зражевська. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А. – 2012. – 408 с 7. Пилип’юк В. Українська художня фотографія : етапи становлення та мистецькі засади розвитку : навч. посібн. / Василь Пилип’юк. – Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Світ, 2007. – 176 с. 8. Трачун О. Історія української фотографії. Київ, 2014. 255 с. 9. Флюссер В. За философию фотографии / В. Флюссер ; [ Пер. с нем. Г. Хайдаровой] – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 146 с. 10. Хаас К. Фотошкола. Композиція знімка та техніка цифрової зйомки. СПб, 2011.-288с 11. Чміль Г. П. Екранна культура: плюральність проявів / Г. П. Чміль Харків : Крук, 2003. – 336 с