Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.63
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Ташак Мирослава Степанівна, старший викладач
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати правові, нормативно-технічні та організаційні основи охорони праці, основи виробничої безпеки, пожежної безпеки; вміти забезпечувати безпеку працівників в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій природного чи/і техногенного характеру; знати засади ефективного управління охороною праці та створення безпечних умов праці; вміти застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек виробничого та невиробничого характеру; знати основні методи збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу; вміти організувати та забезпечувати безпеку праці працівників в умовах певного суб’єкта господарювання; володіти загальнокультурними та професійними компетенціями з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для забезпечення особистої та колективної безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Трудове право. Основи ергономіки. Матеріалознавство в проектуванні інтер'єрів Екологія. Соціологія конфлікту.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст: Правові та організаційні основи охорони праці. Cистемa управління охороною праці та її організація на підприємстві. Санітарно-гігієнічні питання охорони праці. Повітря робочої зони. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація та шум. Загальні вимоги виробничої безпеки. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Заходи і засоби електробезпеки. Характеристика людини як елемента системи «людина – середовище існування». Працездатність людини та її динаміка. Стрес й адаптація. Заходи щодо підтримки оптимальної працездатності. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Поняття ризику. Оцінка ступеня ризику. Методологія дослідження ризику. Соціальні небезпеки, їх причини та класифікація. Техногенні небезпеки та їх наслідки. Пожежна безпека. Засоби гасіння пожеж та виявлення пожежі. Природні небезпеки. Класифікація стихійних лих. Етапи локалізації та ліквідації загроз.
Методи та критерії оцінювання: 20 балів (20%): виконання та захист лабораторних робіт; 20 балів (20%): виконання та захист практичних робіт; 20 балів (20%): виконання розрахунково-графічної роботи; 40 балів (40%): тестування з теоретичного матеріалу.
Рекомендована література: 1. Кодекс законів про працю : Закон України від 10.12.71 № 322-VIII (редакція від 10.06.2021). 2. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 №5403-VІ (редакція від 10.06.2021). 3. Батлук В.А., Кулик В.М., Яцюк Р.А. Охорона праці: навч. посібник.– Львів: – Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 388 с. 4. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. 5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с. 6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 7. Петрук М.П., Гіщак Х.Я., Гончарук В.Є., Васійчук В.О., та ін. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 226 с. 8. Холмовой Ю. П., Гончарова С. А. , Бакланов О.М. Безпека життєдіяльності – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 100 с. 9. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Основа, 2011. – 526 с. 10. Почапська І.Я., Литвиняк О.Я. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності (Практикум). – Львів: Видавництво «Левада», 2019. – 240 с.