Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Процеси і обладнання хімічних виробництв
Код дисципліни: 7.161.09.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Доцент, к.т.н. Васійчук Віктор Олексійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: - формування знань і вмінь з правових та організаційних питань охорони праці, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки у спеціалістів та магістрів в галузі; - формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту об’єктів господарювання та територій з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімічних технологій та інженерії під час професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів хімії, хімічних технологій та інженерії і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. ЗК1 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК2 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК3 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК4 - Здатність працювати самостійно і в команді. ЗК5 - Здатність до самоосвіти та підвищення рівня професійної кваліфікації. фахові компетентності: ФК2 - Здатність організовувати і управляти хіміко-технологічними процесами в умовах промислового виробництва та в науково- дослідних лабораторіях з урахуванням соціальних, економічних, та екологічних аспектів. ФКС2.1. - Знання й застосування на практиці принципів побудови екологічно чистих виробництв, розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: - знати нормативно-правове забезпечення та організацію роботи з безпеки праці, основні вимоги та заходи щодо безпечного облаштування робочих місць (гігієна праці, виробнича санітарія, техніка безпеки, заходи електро- та пожежної безпеки), порядок розслідування, реєстрації та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань, засади функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту, новітні методики прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків; - вміти здійснювати управління безпекою праці та приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень, застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС на виробничих об’єктах, забезпечувати заходи щодо попередження НС та захисту персоналу, впроваджувати організаційні та технічні заходи з мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: безпека життєдіяльності, екологія, основи охорони праці; кореквізит: -
Короткий зміст навчальної програми: Правові та організаційні питання безпеки праці в Україні та міжнародні норми. Гігієна праці і виробнича санітарія на підприємствах у виробничих приміщеннях. Безпека праці користувачів комп’ютерної техніки. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. Засоби та заходи електробезпеки приміщень з комп’ютерною технікою. Небезпеки інформаційного простору. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Моніторинг природних і техногенних небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Методи прогнозування негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного походження. Заходи захисту населення і територій в зонах техногенних і природних надзвичайних ситуацій
Опис: Правові та організаційні питання безпеки праці в Україні та міжнародні норми 1. Стан безпеки праці в світі та Україні. 2. Основні законодавчі акти про охорону праці. 3. Управління охороною праці. Міжнародне законодавство та співробітництво з охорони праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. 1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. 2. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. 3. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень. 2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. 3. Особливості умов праці користувачів комп’ютерів (ПК). Стандарти вимог до умов праці користувачів ПК. 4. Наукова база охорони праці. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 1. Заходи та засоби системи попередження пожежі. 2. Порядок дій у разі виникнення пожежі. 3. Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. 4. Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру 1. Правові засади Цивільного захисту. 2. Структура та режими функціонування ЄС ЦЗ. 3. Заходи в системі ЦЗ. 4. Управління силами і засобами ЦЗ. Структура ЦЗ на об’єкті господарювання. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС. 1. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. 2. Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. 3. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. 4. Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО). Планування заходів з питань цивільного захисту 1. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС. 2. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків. 3. Вимоги до складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 1. Медико-санітарне забезпечення населення на випадок НС. 2. Обмежувальні протиепідемічні медико-санітарні і адміністративні заходи. Комплекс заходів із запровадження на територіях карантину або обсервації. 3. Організація і проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час евакуації. 4. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим отруєнням та радіаційним ураженням населення.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 балів, екзамен): теоретичний матеріал (тестовий контроль) - 60 балів; розрахунково-графічна робота - 20 балів; виконання індивідуальних завдань - 20 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК): Виконання розрахунково- графічної роботи (бали) – 25 балів Практична робота за індивідуальним завданням (бали) – 15 балів Тестовий контроль, письмова компонента (бали) – 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання (за ред.. Гончарука В.Є.) – Львів: Ви-во НУ»ЛП», 2011, с.208. 2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с. 3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с. 4. Катренко Л. А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу : підручник. - Львів : Видавництво «Магнолія 2006», 2012. -544 с. 5. Гогіташвілі Г.Г., Карчевскі Є.-Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. – Київ:Знання, 2007. – 367 с. 6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. -496с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).