Фізичні методи аналізу лікарських засобів

Спеціальність: Промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.02.O.046
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.х.н., с.н.с., доцент Хом`як Семен Володимирович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення фізичних методів аналізу лікарських засобів є здобуття студентами базових знань, розумінь та компетентностей в загальних принципах і методах практичного застосування фізичних методів для аналізу різних лікарських і біологічно активних речовин, перш за все на основі використання останніх досягнень хімії і інших фундаментальних наук. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі фармації або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Завдання: загальні компетентності: ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; ЗК8 Навички здійснення безпечної діяльності; З10 Уміння працювати як індивідуально, так і в команді; ЗК11 Потенціал до подальшого навчання; ЗК12 Відповідальність за якість виконуваної роботи; ЗК 14 Здатність організовувати власну роботу та роботу підлеглих. фахових компетентності: ФК6 Здатність виявляти відповідність між структурою речовини, її фізико-хімічними властивостями, реакційною здатністю та методами її синтезу; ФК7 Здатність застосувати знання специфічних прийомів фізико-хімічних досліджень для ідентифікації органічних сполук, речовин різних класів, в тому числі, потенційних лікарських субстанцій; ФК8 Здатність до проведення за наданою методикою якісного та кількісного аналізу сировини, напівпродуктів та готової фармацевтичної (в т.ч. ветеринарної та лікувально-косметичної) продукції; ФК11 Знання про сучасні методи контролю якості фармацевтичної продукції; ФК22 Оцінювати та інтерпретувати інформацію та дані результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу. ФК28 Здатність проводити аналіз сировини, матеріалів, напівпродуктів, готової фармацевтичної продукції;
Результати навчання: результати навчання: • знання про основні методи визначення будови та складу речовин, зокрема лікарських засобів, сировини, реагентів. • продемонструвати взаємозв’язок між будовою та фармакологічними властивостями та методами підтвердження цієї пов’язаності. • знати методи ідентифікації та кількісного і якісного визначення препаратів та умов їх зберігання. • знати основні категорії нормативних документів по стандартизації, основні методики визначення препаратів. ЗН12 Знання хімії та технології напівпродуктів для лікарських та інших речовин; ЗН20 Знання хімічної будови лікарських речовин, джерел та методів їх одержання, закономірностей взаємозв’язку між хімічною будовою та фармакологічними властивостями, методів ідентифікації та кількісного визнання, умов зберігання; ЗН26 Знати законодавчу та нормативну базу виробництва фармацевтичної продукції, основні категорії нормативних документів зі стандартизації, вимоги до їх змісту та оформлення; загальні принципи управління якістю фармацевтичної продукції, нормативну базу належної виробничої практики лікарських засобів; схеми проведення робіт з сертифікації продукції, атестації виробництва; УМ3 Володіти методами контролю якості сировини та готової фармацевтичної продукції та проводити якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження; УМ27 Вміти узагальнювати та систематизувати інформацію про хімічну структуру, фізичні властивості, методи одержання та аналізу сучасних лікарських речовин;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фізико-хімічні методи аналізу складу речовин. Методи органічного синтезу. Фармацевтична хімія кореквізити: Аптечна технологія ліків Основи невідкладної медичної допомоги
Короткий зміст навчальної програми: Фізичні методи аналізу лікарських засобів це сукупність методів дослідження структури, складу та властивостей речовин, а також фізико-хімічних процесів, що в них відбуваються, з метою їх ідентифікації та створення нових речовин із заданими властивостями. Фізичні методи аналізу лікарських засобів - одна з найважливіших сучасних наукових дисциплін. Знання її основ необхідно фахівцю, що працює як в лабораторіях і цехах підприємств, що випускають лікарські засоби, так і в наукових та контрольних установах. Це пов'язано як із використанням фізичних методів аналізу у практиці діагностики, профілактики та лікування різних захворювань, так і з тим, що знання сучасних методів аналізу повинні бути адекватні стрімкому розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі. Фізичні методи аналізу лікарських засобів це сукупність методів дослідження структури, складу та властивостей речовин, а також фізико-хімічних процесів, що в них відбуваються, з метою їх ідентифікації та створення нових речовин із заданими властивостями. Задачею вивчення фізичних методів аналізу лікарських засобів є ознайомлення студентів з загальними принципами і методами практичного використання фізичних методів для аналізу різних лікарських і біологічно активних речовин і методами їх удосконалення, перш за все на основі використання останніх досягнень хімії і інших фундаментальних наук.
Опис: Поняття та визначення фізичних методів аналізу лікарських засобів. Методи визначення температури плавлення. Перегонка. Визначення відносної густини. Потенціометричний і колориметричний метод визначення рН. Потенціометричне титрування. Полярографія. Рефрактометрія. Показник заломлення. Поляриметрія. Вимірювання кута обертання площини поляризації. Фотометричні методи. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Спектрофотометрія. Спектр поглинання. Спектрофотометрія у УФ та видимій ділянці спектру. Оптична густина. Методи визначення концентрації розчинів з допомогою спектрофотометрії. Спектрометрія у ІЧ-ділянці спектра. Основні схеми фотоколориметрів. Ядерний магнітний резонанс. Прилади для реєстрації ЯМР. Резонансна частота. Хімічний зсув. Спін-спінова взаємодія. Інтерпретація спектрів ЯМР. Програми обробки спектрів. Рентреноструктурний аналіз. Мас-спектрометрія. Хроматографія. Види хроматографії. Адсорбенти і носії для хроматографії. Рідинна та газова хроматографія. Тонкошарова хроматографія та хроматографія на папері. Іонообмінна, афінна, адсорбційна хроматографія.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: виконання індивідуального наукового завдання в формі контрольної роботи КР, письмово-усного контролю та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. Іспит це форма СК результатів навчання здобувача виключно за всіма видами робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання результатів навчання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20 балів), контрольна робота (20 балів) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ю.М. Воловенко. Ядерний магнітний резонанс / Ю.М. Воловенко, О.В. Туров // К.: Перун, 2007.- 476с. 2. Д.О. Мельничук, С.Д. Мельничук, В.М. Войціцький, В.А. Грищенко, Л.Г. Калачнюк, С.В. Хижняк, В.І. Цвіліховський Аналітичні методи досліджень, спектроскопічні методи аналізу: теоретичні основи і методики К. – 2016. – 289с. 3. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 362 с. 4. Elementary organic spectroscopy, principles and chemical applications.- Y.R. Sharma. - New Delhi: S. CHAND & COMPANY PVT. LTD, 2013. – 385р. 5. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І.С. Гриценко та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 456 с 6. Skoog D., Holler F., Nieman T. Principles of Instrumental Analysis. – USA: Thomson Learning, 1998. 7. Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry, Second Edition. Stig Pedersen-Bjergaard, Bente Gammelgaard and Trine Gronhaug Halvorsen.© 2019 John Wiley & Sons Ltd. Published 2019 by John Wiley & Sons Ltd.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).