Радіотехнічні пристрої та системи захисту інформації

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.66
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: професор, д.т.н., проф. Нічога Віталій Олексійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: а) знати загальні методи побудови та аналізу радіоелектронних пристроїв та системи захисту інформації , основні характеристики окремих пристроїв та радіотехнічних систем цього типу в цілому, набути навиків розробки радіотехнічних відповідних систем, які дозволяють розв’язати певні завдання захисту інформації; б) знати сучасні методи захисту інформації і шляхи вибору принципів та структур побудови радіотехнічних пристроїв захисту інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: фізика, вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси , сигнали та процеси в радіоелектроніці, статистична радіотехніка; - кореквізити: методи генерування та формування сигналів, методи приймання та обробки сигналів, аналогові електронні пристрої, теорія сигналів.
Короткий зміст навчальної програми: Основні методи побудови та шляхи розвитку радіоелектронних систем та пристроїв захисту інформації, принципи системного підходу до розробки будь-якої системи захисту інформації, основи теорії радіоелектронних систем різного призначення, в тому числі тих, які вивчаються в цілому ряді дисциплін навчального плану підготовки спеціалістів даного профілю. Основні методи і засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль ( 30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування; - Підсумковий контроль(70%): семестровий екзамен.
Рекомендована література: 1. Петраков А.В. Основы практической защиты информации – М.: Радио и связь, 1999. – 362 с. 2. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. Учеб. пособие.– М.: Международные отношения, 2000.– 400 с. 3. Лагутин В.С., Петраков А.В. Утечка и защита информации в телефонных каналах. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 304 с. 4. Технические методы и средства защиты информации / Максимов Ю.Н., Сонников В.Г., Петров В.Г. и др. – СПб.: Полигон, 2000. 320 с. 5. Петраков А.В. Защита и охрана личности, собственности, информации: Справочное пособие. – М.: Радио и связь, 1997. – 320с. 6. Хорев А.А. Способы и средства защиты информации. – М.: МО РФ, 2000. – 316 с. 7. Хорев А.А. Методы и средства поиска электронных устройств перехвата информации. – М.: МО РФ, 1998. – 224 с. 8. Теория и практика обеспечения информационной безопасности/ Под ред. Зегжды П.Д. – М.: Яхтсмен, 1996. – 297 с.

Радіотехнічні пристрої та системи захисту інформації (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.68
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: професор, д.т.н., проф. Нічога Віталій Олексійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: а) знати загальні методи побудови та аналізу радіоелектронних пристроїв та системи захисту інформації , основні характеристики окремих пристроїв та радіотехнічних систем цього типу в цілому, набути навиків розробки радіотехнічних відповідних систем, які дозволяють розв’язати певні завдання захисту інформації; б) знати сучасні методи захисту інформації і шляхи вибору принципів та структур побудови радіотехнічних пристроїв захисту інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: основи теорії радіотехнічних систем, аналогові електронні пристрої, електродинаміка та поширення радіохвиль, основи теорії передачі інформації; - кореквізити: схемотехніка прецизійної РЕА, проектування сенсорів та пристроїв, електромагнітна сумісність, радіотехнічні пристрої та системи захисту інформації.
Короткий зміст навчальної програми: Основні методи побудови та шляхи розвитку радіоелектронних систем та пристроїв захисту інформації, принципи системного підходу до розробки будь-якої системи захисту інформації, основи теорії радіоелектронних систем різного призначення, в тому числі тих, які вивчаються в цілому ряді дисциплін навчального плану підготовки спеціалістів даного профілю. Основні методи і засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль виконання розрахунків та написання теоретичного розділу (10%); - Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи (30%); - Захист курсової роботи (60%).
Рекомендована література: 1. Ярочкин В.И. Технические каналы утечки информации. – М., 1993. – 121 с. 2. Лагутин В.С., Петраков А.В. Утечка и защита информации в телефонных каналах. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 304 с. 3. Петраков А.В. Основы практической защиты информации. – М.: Радио и связь, 1999. – 362 с. 4. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации. – М.: Гелиос АРВ, 2005. – 960 с. 5. Отт Г. Методы подавления шумов и помех в электронных системах. – М.: Мир, 1979. – 320 с. 6. Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для РЭА. – М.: Советское радио, 1979. – 216 с. 7. Гроднев И.И. Электромагнитное экранирование в широком диапазоне частот. – М.: Связь, 1972. – 111 с. 8. Зіньковский Ю.Ф., Клименко В.Г. Електромагнітна, інформаційна захищеність та сумісність електронних апаратів. Навчальний посібник для ВУЗ’ів. – Житомир:ЖІТІ,1999. – 376 с.