Глобальна інформаційна інфраструктура

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.35
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: доц., к.т.н. Шпур Ольга Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння функціонування та технологій ГІІ; • Уміння складати проекти технічних умов, вимог, заяв та інших документів; • Знання сучасних інноваційних технологій в області ГІІ; • Уміння виконувати дослідження профілей взаємодії різних мережних архітектур і технологій ГІІ; • Уміння створювати перспективну мережу згідно положень Програми інформатизації України; • Уміння використовувати набуті знання щодо архітектури і сценаріїв ГІІ на практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Телекомунікаційні системи та мережі ч.1 та ч.2; • Теорія побудови та протоколи інформаційних мереж; • Розподілені сервісні системи та cloud- технології; • Планування та проектування телекомунікаційних мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття Глобальна інформаційна інфраструктура; Фундаментальні блоки побудови послуг; Архітектури глобальних мереж; Базові стандарти і профілі взаємодії відкритих систем; Профілі в Інтернет; Мережі синхронізації.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт у вигляді опитування за оформленими звітами. Екзаменаційний контроль (письмова компонента – розширені відповіді на запитання, усна компонента – опитування за переліком питань, які підлягають вивченню і виносяться на семестровий контроль.)
Рекомендована література: 1. Building Multiservice Transport Networks / [J. Durkin, J. Goodman, R. Harris and other]. – Indianapolis: Cisco Press, 2006. – 576 р. 2. Oppenheimer P. Top-Down Network Design Second Edition / Priscilla Oppenheimer. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 600 p. 3. Szigeti T. End-to-End QoS Network Design / T. Szigeti, C. Hattingh. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 768 p.

Глобальна інформаційна інфраструктура (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.37
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н. Шпур Ольга Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Вміння проектувати системи та мережі у сфері професійної діяльності з використанням діючих нормативних актів та технічних стандартів. 2. Знання програмних платформ та технологій їх застосування для розроблення спеціалізованого програмного забезпечення інформаційних мереж зв'язку. 3. Вміння розробляти спеціалізовані програмні системи та комплекси в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності. 4. Здатність планувати, розробляти та досліджувати розподілені гетерогенні сервісні системи із застосуванням елементів Cloud-технологій. 5. Знання основ системного програмування інфокомунікацій в обсязі, достатньому для розроблення та підтримки спеціалізованих програмних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вбудовані системи Інфокомунікаційні мережі Операційні системи Практикум з розробки програмних платформ інформаційно-комунікаційних систем
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота покликана сформувати і розвинути вміння та навички проектування і розробки розподілених інформаційних систем. Пояснювальна записка до курсової роботи повинна містити текстовий та ілюстраційний матеріал. Термін виконання проекту – один семестр (16 тижнів). Нормативний час, який виділяється студенту для виконання роботи, становить 60 годин.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту (курсової роботи) згідно з описом етапів виконання курсового проекту (курсової роботи) (45%). 2. Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи на академічну доброчесність (15%) 3. Підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту (курсової роботи).(40%)
Рекомендована література: 1. Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen, "Distributed Systems: principles and paradigms" (2nd edition). 2. Coulouris et а1., Distributed Systems — Concepts and Design. 3. Chow and Johnson, Distributed Operating Systems and Algorithms 4. Mullender, Distributed Systems, 2nd ed. 5. Verissimo and Rodrigues, Distributed Systems for Systems Architects 6. https://habrahabr.ru/post/185636/ 7. http://citforum.ck.ua/database/kbd96/45.shtml 8. http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/ds/coursework.pdf 9. https://www.overleaf.com/articles/assessed-coursework-rmi-and-udp/gwdqpdfbynhp/viewer.pdf