Технології розробки програмних платформ

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.22
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: ст.викладач Думич Степан Степанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання теорій та методів проектування радіотехнічних та телекомунікаційних систем і мереж в обсязі, необхідному для розв'язування спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері професійної діяльності. • Вміння застосовувати методологічний базис для проведення наукових досліджень в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій. • Вміння проектувати системи та мережі у сфері професійної діяльності з використанням діючих нормативних актів та технічних стандартів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Програмне забезпечення телекомунікацій • Обчислювальна техніка та мікропроцесори • Побудова та протоколи гетерогенних мереж мобільного зв’язку • Системне програмування інфокомунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна присвячена вивченню основних технологій та методів побудови програмних платформ для інформаційно-комунікаційних систем. Студент повинен навчитися розгортати, експлуатувати та обслуговувати програмні платформи для вирішення телекомунікаційних задач.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Кей С. Хорстманн (2014). Java SE 8. Вводный курс. «Вільямс». ISBN 978-5-8459-1900-7. 2. Фрэд Лонг та ін. (2014). Руководство для программиста на Java: 75 рекомендаций по написанию надежных и защищенных программ. «Вільямс». ISBN 978-5-8459-1897-0. 3. Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл (2013). Java. Библиотека профессионала, том 1. Основы. 9-е издание. «Вільямс». ISBN 978-5-8459-1869-7. 4. Барри Берд (2013). Программирование на Java для чайников, 3-е издание. «Діалектика». ISBN 978-5-8459-1834-5. 5. Bruce Eckel (2006). Thinking in Java (4th Edition). Prentice Hall PTR. ISBN 978-0131872486.