Проєктування телекомунікаційних систем та мереж

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.00.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: професор Пaвликевич Маркіян Йосифович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння сформулювати технічне завдання до проекту телекомунікаційної мережі на підставі аналізу потреб і вимог замовника; • знання методики планування і проектування телекомунікаційних мереж та вміння застосовувати її при виконанні проектних завдань; • здатність спланувати логічну структуру телекомунікаційної мережі: • знання сучасних мережних технологій і вміння вибрати доцільний варіант технології або поєднання варіантів для досягнення мети проекту; • знання вимог чинних міжнародних і національних стандартів і норм, які регламентують або обмежують можливі проектні вирішення, та вміння застосувати їх при плануванні та проектуванні телекомунікаційної мережі; • здатність спланувати фізичну структуру телекомунікаційної мережі на основі попередньо побудованої логічної структури та сформулювати технічні вимоги до її компонентів; • володіння основними технічними характеристиками і параметрами мережного обладнання та устаткування і здатність оперувати ними для потреб обґрунтованого вибору мережного обладнання та устаткування при проектуванні мережі; • володіння основними методами і методиками розрахунків, необхідних при плануванні та проектуванні телекомунікаційних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології мереж мобільного зв’язку, • Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж, • Побудова та протоколи гетерогенних мереж мобільного зв’язку.
Короткий зміст навчальної програми: Методологія і процес мережного планування і проектування. Планування і проектування мереж Ethernet. Чинні стандарти і технології Ethernet. Передавальні середовища Ethernet. Планування і проектування локальних мереж Ethernet в офісних і промислових приміщеннях. Планування і проектування мереж Ethernet абонентського доступу. Розрахунки перепускної здатності провідних та оптичних кабельних систем. Планування і проектування безпровідних мереж. Планування і проектування мереж IP і віртуальних приватних мереж.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, індивідуальних завдань,усне опитування (44%), • підсумковий контроль (56 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма.
Рекомендована література: Павликевич М.Й, Гуськов П.О. Планування і проектування телекомунікаційних мереж. 1. Розрахунки у проектуванні кабельних мереж Ethernet. - Львів, 2015. - 408 с. .