Кабельне та супутникове телебачення

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.49
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., ст. викл. каф. Матієшин Юрій Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Засвоєні знання та практичні вміння необхідні при ескізному проектуванні мереж кабельного телебачення; 2. Засвоєні знання та практичні вміння необхідні при ескізному проектуванні мереж супутникового телебачення; 3. Засвоєні знання про схемні та конструктивні особливості вузлів і пристроїв кабельного телебачення, їх параметри та характеристики; 4. Засвоєні знання про схемні та конструктивні особливості вузлів і пристроїв супутникового телебачення, їх параметри та характеристики; 5. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів вузлів і пристроїв кабельного телебачення, навички їх експериментального дослідження; 6. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів вузлів і пристроїв супутникового телебачення, навички їх експериментального дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні модулі: теорія сигналів, методи генерування та формування сигналів, методи приймання та обробки сигналів радіозв'язку і телебачення, основи теорії систем радіозв'язку і телебачення, основи радіомовлення і телебачення, основи цифрового телебачення. Супутні модулі: системотехнічне проектування ТК систем та мереж, цифрові системи та засоби організації інформаційних мереж, супутникові інфокомунікаційні технології, цифрове телебачення та телевізійні центри, телевізійні системи та пристрої відображення інформації, проектування телекомунікаційних систем та мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток систем КТБ та їх компонентів, різновиди систем КТБ, різновиди систем СТБ, закони України про ТВ мовлення та КТБ, державні стандарти України в галузі ТБ та КТБ, техніко-економічне обґрунтування проектування та побудови мережі КТБ, попередній розрахунок вартості проекту мережі, розрахунок мережі, вибір та розрахунок обладнання для побудови мереж КТБ та СТБ, питання техніки безпеки в проектуванні та експлуатації мережі.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): розрахунково-графічна робота, усний захист лабораторних робіт; - підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Закон України "Про радіочастотний ресурс України", 2000 р. 2. Закон України "Про телекомунікації", 2003 р. 3. ДСТУ 4196-4205 : 2003 "Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи", 2004 р. 4. Зима З.А. Системы кабельного телевидения / З.А. Зима, И.А. Колпаков, А.А. Романов, М.Ф. Тюхтин; Под ред. М.Ф. Тюхтина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 600 с. 5. Джакония В.Е., Гоголь А.А. и др. Телевидение: учебник для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 640 с. 6. Дерек Стивенсон. Спутниковое телевидение. Практическое руководство. Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 496 с. 7. Телеспутник. Кабельное телевидение. Справочник. 1999/2000. – 154 с.

Кабельне та супутникове телебачення (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.51
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., ст. викл. каф. Матієшин Юрій Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Засвоєні знання та практичні вміння необхідні при ескізному проектуванні сучасних мереж кабельного телебачення; 2. Засвоєні знання та практичні вміння необхідні при ескізному проектуванні сучасних мереж супутникового телебачення; 3. Засвоєні знання про схемні та конструктивні особливості сучасних вузлів і пристроїв кабельного телебачення, їх параметри та характеристики; 4. Засвоєні знання про схемні та конструктивні особливості сучасних вузлів і пристроїв супутникового телебачення, їх параметри та характеристики; 5. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів вузлів і пристроїв кабельного телебачення, навички їх експериментального дослідження; 6. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів вузлів і пристроїв супутникового телебачення, навички їх експериментального дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні модулі: теорія сигналів, методи генерування і формування сигналів, методи приймання та обробки сигналів радіозв'язку і телебачення, основи теорії радіотехнічних систем, основи телебачення, основи цифрового телебачення. Супутні модулі: кабельне та супутникове телебачення, цифрові системи та засоби організації інформаційних мереж, супутникові інфокомунікаційні технології, цифрове телебачення та телевізійні центри, системи та пристрої відображення та запису інформації, проектування телекомунікаційних систем та мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Техніко-економічне обґрунтування проектування та побудови мережі кабельного та супутникового ТБ, попередній розрахунок вартості проекту мережі, розрахунок мережі, розрахунок вартості проекту, особливості вибору та розрахунку обладнання для побудови мереж кабельного та супутникового ТБ: приймальні антени та кабелі, головні станції, магістральні підсилювачі, будинкові підсилювачі, підсилювачі потужності, пасивні елементи мережі тощо.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): перевірка тексту і графічної частини курсової роботи; - захист курсової роботи (60%): диф. залік, письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Ескізний розрахунок мережі кабельного телебачення: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Системи кабельного телебачення» для студентів базового напряму 6.050901 «Радіотехніка» / Укл.: Ю. М. Матієшин, В.І.Шклярський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015.– 16 с. 2. Вивчення методів супутникового телебачення: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Вузли та пристрої телевізійних систем" для студентів напряму 0907 "Радіотехніка" / Укл.: М. Й. Николишин. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 32 с. 3. ДСТУ 4196-4205 : 2003 "Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи", 2004 р. 4. Дерек Стивенсон. Спутниковое телевидение. Практическое руководство. Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 496 с. 5. Зима З.А. Системы кабельного телевидения / З.А. Зима, И.А.Колпаков, А.А. Романов, М.Ф. Тюхтин; Под ред. М.Ф.Тюхтина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 600 с.