Мультимедійні технології

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.69
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: ст. викл. Мінзюк Вадим Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання основних принципів функціонування та технології створення сучасних мультимедіа-продуктів; • оволодіння основними методами оброблювання текстової, графічної, звукової та відео інформації, а також уміти поєднувати ці види інформації в одному мультимедійному продукті для розв’язання задач практичного змісту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи телебачення.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття мультимедіа. Текстова інформація. Статична графіка. Динамічна графіка. Цифровий звук та MIDI. Навігація у мультимедіа-продуктах. Інтерактивний розвиток сценарія. Етапи та технологія створення мультимедіа-продуктів. Технологія проведення мультимедіа-презентацій. Доповнена та віртуальна реальність. Перспективи розвитку мультимедіа-технологій.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, індивідуальні завдання, усне опитування; • підсумковий контроль (70 %, диференційований залік).
Рекомендована література: • Дэвид Хеллер, Дороти Хеллер Мультимедийные презентации. Киев, BHV, 2010. • Л. Дж. Скибб, С. Хэйфместер Оптимизация мультимедиа. Киев, DiaSooft, 2008. • Рудометов Е., Рудометов В. Аппаратные средства мультимедиа: Справочник.- СПб: Питер Ком, 1999, 352с. • Ингенблек Вернер. Все о мультимедиа.– Киев: BHV, 1996.– 352с • Комягин. Программирование мультимедиа. – М., 1996