Маршрутизація та розподіл потоків у телекомунікаційних мережах

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.00.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: доцент Кирик Мар’ян Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання принципів роботи динамічних протоколів маршрутизації RIP, OSPF, EIGRP; • Детальне знання та розуміння основних технологій маршрутизації у телекомунікаційних мережах; • Знання принципів функціонування та налаштування маршрутизаторів; • Знання принципів технічного обслуговування та адміністрування мережевого обладнання маршрутизації. • Вміння знаходити, аналізувати та усувати несправності програмного та апаратного характеру в телекомунікаційних мережах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Телекомунікаційні та інформаційні мережі, ч. 2 • Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж • Системне адміністрування телекомунікаційних мереж • Проектування телекомунікаційних систем та мереж
Короткий зміст навчальної програми: Технології маршрутизації. Протоколи динамічної маршрутизації вектора відстані. Протоколи динамічної маршрутизації стану каналу. Розширений функіонал Single-Area OSPF. Протокол маршрутизації EIGRP. Операційна система IOS. Ієрархічна структура мереж. Технології WAN. Протокол PPP. Технології віртуальних приватних мереж VPN. VPN тунелювання. Методи пошуку та усунення несправностей в мережах.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід,екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. 2. Дуглас Камер. Сети TCP/IP, том 1. Принципы, протоколы и структура = Internetworking with TCP/IP, Vol. 1: Principles, Protocols and Architecture. – М.: «Вильямс», 2003. – С. 880. – ISBN 0-13-018380-6. 3. Таненбаум Э. Компьютерные сети – СПб.: - Питер, 2007 – 991 с.